Hệ thống văn bản

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1720-CV/ĐUK 22/5/2024 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác Dân vận trong tháng 5 năm 2024
2 1745-CV/ĐUK 18/6/2024 V/v triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 6/2024
3 144-QĐ/TW 09/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
4 146-QĐ/TW 14/5/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
5 142-QĐ/TW 23/4/2024 Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
6 153-HD/BTGTW 11/4/2024 Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW, ngày 11/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 – 01/6/2024)
7 1700-CV/ĐUK 15/4/2024 V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 4/2023
8 151-HD/BTGTW 03/4/2024 Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 03/4/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)
9 148-HD/BTGTW 22/3/2024 Hướng dẫn số 148-HD/BTGTW ngày 22/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)
10 1681-CV/ĐUK 25/3/2024 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2023
11 147-HD/BTGTW 21/3/2024 Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 21/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024)
12 253-KH/BCĐ 25/3/2024 Kế hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024
13 252-KH/ĐUK 25/3/2024 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024
14 31-CT/TW 19/03/2024 Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
15 247 - KH/ĐUK 04/3/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 202-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
16 246 - KH/ĐUK 04/3/2024 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
17 1142-CV/ĐUK 20/02/2024 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 03/2024
18 69-KL/TW 11/01/2024 Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
19 239 - KH/ĐUK 18/01/2024 Kế hoạch công tác tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
20 238 -KH/ĐUK 18/01/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
21 6/KH-UBND 10/01/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024
22 8/KH-UBND 10/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
23 30/BC-CĐVC 29/12/2023 Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
24 03/CTr-CĐVC 20/12/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028
25 67/QĐ-CĐVC 19/12/2023 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2023
26 05/HD-CĐVC 28/11/2023 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2023
27 15/KH-CĐVC 21/11/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
28 01/CTr-CĐVC 14/8/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ VII và Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028
29 01/QC-CĐVC 03/8/2023 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028
30 51/QĐ-CĐVC 29/5/2023 Quyết định kiện toàn các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
31 34/QĐ-CĐVC 07/12/2022 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2022
32 1106 - CV/ĐUK 03/01/2024 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 01/2024 và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2024
33 27-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
34 125-HD/BTGTW 08/12/2023 Hướng dẫn số 125-HD/BTGTW ngày 8/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024)
35 7276-CV/BTGTW 04/12/2023 Công văn số 7276-CV/BTGTW, ngày 4/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
36 4183/UBND-NC 08/12/2023 Về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
37 4153/UBND-VX 07/12/2023 Về việc thực hiện Văn bản số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
38 42-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
39 21-KH/TW 28/11/2023 Kế hoạch số 21-KH/TW ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
40 20-KH/TW 28/11/2023 Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
41 19-KH/TW 27/11/2023 Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
42 45-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
43 43-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
44 Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
45 239/KH-UBND 30/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
46 2265/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
47 2266/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
48 2250/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Yên Bình
49 2251/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
50 2252/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
51 2256/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Yên
52 2255/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
53 2253/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
54 2254/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
55 2258/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
56 1060 -CV/ĐUK 23/11/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 11/2023
57 4028/UBND-XD 27/11/2023 Về việc hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
58 2203/QĐ-UBND. 24/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
59 226 -KH/ĐUK 17/11/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
60 2181/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
61 2182/QĐ-UBND. 22/11/2023 Quyết định về việc Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái
62 2180/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
63 235/KH-UBND. 22/11/2023 Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024
64 2126/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại Nhà khách Hào Gia trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
65 2128/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
66 2129/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
67 2118/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
68 2119/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035
69 1043-CV/ĐUK 03/11/2023 V/v rà soát, kiện toàn nhân sự tham gia Tổ cộng tác viên BCĐ 35 của Đảng ủy Khối; gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và thực hiện một số nội dung liên quan
70 2100/QĐ-UBND 14/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứngthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
71 2081/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
72 2087/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết đinh về việc công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
73 3808/UBND-NC 10/11/2023 Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc
74 2089/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
75 2088/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
76 2064./QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
77 227/KH-UBND 08/11/2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
78 2043/QĐ-UBND 07/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
79 184/NQ-CP 04/11/2023 Nghị quyết số 184/NQ-CP, ngày 4/11/2023 của Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
80 26/2023/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
81 2026/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
82 181/NQ-CP 02/11/2023 Nghị quyết số 181/NQ-CP, ngày 2/11/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm vụ chỉ thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
83 225/KH-UBND 02/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bai về Đầy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025
84 25/2023/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
85 13/CT-UBND 31/10/2023 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
86 224/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
87 223/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 174-Ctr/Tu ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
88 1992/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023
89 3649/UBND-XD 30/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh
90 3638/UBND-VX 30/10/2023 Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế
91 24/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
92 221/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu xét tuyển chưa tuyển dụng được của năm 2023
93 1959/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
94 2257/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
95 1027/HD-VPUBND 27/10/2023 Hướng dẫn về xử lý đơn thư công dân và xử lý hậu sự đối với công dân Yên Bái tử vong ở nước ngoài
96 1955/QĐ-UBND 27/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
97 1932/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đất làm gạch trong diện tích thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch đất sét nung lò tuynel công suất 10 triệu viên/năm tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Hợp tác xã Mạnh San
98 1933/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
99 1030-CV/ĐUK 20/10/2023 V/v tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
100 214/KH-UBND 20/10/2023 Kế hoạch Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
101 1877/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
102 1879/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm và sinh phẩm y tế sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
103 1871/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024
104 1859/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
105 1855/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
106 1854/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
107 1849/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Chợ xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
108 41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
109 124-QĐ/TW 04/10/2023 Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
110 117-HD/BTGTW 02/10/2023 Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028
111 62-KL/TW 02/10/2023 Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
112 3335/UBND-VX 06/10/2023 Công văn về việc khẩn trương khảo sát, xây dựng các phương án cụ thể để tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
113 3351/UBND-NC 06/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
114 208/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
115 3249/UBND-NC 04/10/2023 Công văn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác PCCC&CNCH
116 1788/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thị xã Nghĩa Lộ khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028
117 1790/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
118 3298/UBND-VX 03/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
119 1735/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
120 1726/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 2)
121 1734/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
122 1736/QĐ-UBND 27/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
123 04-ĐLGTT/ĐUK 22/9/2023 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
124 216-KH/ĐUK 22/9/2023 Kế hoạch Tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
125 203/KH-UBND 26/9/2023 Kế hoạch Tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023)
126 3565/UBND-VX 24/10/2023 Công văn về việc điều chỉnh nhiệm vụ tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh
127 216/KH-UBND 23/10/2023 Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2024
128 202/KH-UBND 22/9/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
129 3158/UBND-VX 22/9/2023 Công văn về việc tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ
130 1701/QĐ-UBND 21/9/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungtrong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
131 1685/QĐ-UBND 20/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
132 1668/QĐ-UBND 20/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023
133 214 -KH/ĐUK 19/9/2023 Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
134 213 -KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
135 1887/QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
136 199/KH-UBND 18/9/2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái
137 1086/QĐ-TTG 18/9/2023 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
138 198/KH-UBND 15/9/2023 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc 2023 (lần thứ IX) tại Yên Bái
139 1645/QĐ-UBND 15/9/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028
140 211 - KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý III năm 2023
141 1615/QĐ-UBND 11/9/2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong giúp đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
142 112/TB-VP 11/9/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực mỦy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai dự án Cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái và dự án Đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
143 194/KH-UBND 09/9/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023
144 1548/QĐ-UBND 30/8/2023 Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023
145 1558/QĐ-UBND 31/8/2023 Quyết định về việc tặng thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2022 – 2023
146 1554/QĐ-UBND 31/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
147 2900/UBND-XD 31/8/2023 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023
148 193/KH-UBND 08/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023
149 210 - KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
150 209 -KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Tổ chức đoàn đại biểu đi báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Ninh Bình
151 191/KH-UBND 06/9/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
152 22/2023/QĐ-UBND 06/9/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
153 1533/QĐ-UBND 25/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
154 180/KH-UBND 21/8/2023 Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
155 21/2023/QĐ-UBND 21/8/2023 Quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh Yên Bái
156 1505/QĐ-UBND 22/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Dược phẩm; Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
157 182/KH-UBND 22/8/2023 Kế hoạch tổ chức kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
158 2780/UBND-NC 22/8/2023 Công văn về việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin trong CSDLQG về dân cư
159 1532/QĐ-UBND 25/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
160 1539/QĐ-UBND 28/8/2023 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023
161 117-QĐ/TW 18/8/2023 Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
162 3216/UBND-XD 27/9/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
163 963-CV/ĐUK 25/8/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 8 năm 2023
164 2742/UBND-NC 21/8/2023 Công văn về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 02/9 và tháng cao điểm đưa học sinh đến trường
165 206 -KH/ĐUK 15/8/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
166 05 -TL/BTCCT 15/8/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
167 200/KH-UBND 20/9/2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
168 1683/QĐ-UBND 20/9/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
169 1480/QĐ-UBND 18/8/2023 Quyết định về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030
170 178/KH-UBND 15/8/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
171 2692/UBND-VX 17/8/2023 Công văn về việc triển khai Đề án Phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
172 2698/UBND 17/8/2023 Công văn phối hợp tổ chức “Chương trình liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội – Yên Bái 2023”
173 2674/UBND-VX 16/8/2023 Công văn về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh
174 1452/QĐ-UBND 16/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
175 1451/QĐ-UBND 16/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
176 1448/QĐ-UBND 15/8/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023
177 178/KH-UBND 15/8/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
178 1422/QĐ-UBND 10/8/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
179 2606/UBND-NLN 11/8/2023 Văn ban v/v tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và sạt lở bờ sông, suối
180 1422/QĐ-UBND 10/8/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
181 1409/QĐ- UBND 09/8/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
182 02-CĐ-UBND 08/8/2023 Công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
183 1341/QĐ-UBND 07/8/2023 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023
184 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
185 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
186 114-QĐ/TW 11/7/2023 Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
187 113-QĐ/TW 10/07/2023 Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
188 939 -CV/ĐUK 31/7/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”
189 1349/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
190 171/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
191 1350/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
192 172/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
193 1340/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
194 1346/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được đính chính (tên thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
195 1347/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
196 170/KH-UBND 25/7/2023 Kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
197 170/KH-UBND 25/7/2023 Kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
198 937-CV/ĐUK 25/7/2023 V/v phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 648-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
199 1306/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
200 1307/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
201 2339/UBND-VX 24/7/2023 Công văn về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
202 1313/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc thưởng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII – Năm 2022
203 169/KH-UBND 24/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
204 1313/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc thưởng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII – Năm 2022
205 169/KH-UBND 24/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
206 935-CV/ĐUK 21/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tháng 7/2023
207 109-HD/BTGTW 17/07/2023 Hướng dẫn số 109-HD/BTGTW ngày 17/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
208 82/TB-UBND 18/7/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023
209 167/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Yên Bái năm 2023
210 166/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
211 1288/QĐ-UBND 18/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
212 1460/QĐ-UBND 17/8/2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 1)
213 363 -BC/BCĐ 17/7/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi 6 tháng đầu năm 2023; Và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
214 1236/QĐ-UBND 14/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
215 18/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái
216 19/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
217 1267/QĐ-UBND 14/7/2023 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Mai Lâm Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ, sản xuất viên nén gỗ
218 929 - CV/ĐUK 14/7/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2023
219 361 - BC/BCĐ 14/7/2023 Báo cáo Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
220 18/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái
221 110-QĐ/TW 06/7/2023 Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
222 19/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
223 2221/UBND-XD 12/7/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
224 161/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
225 162/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 và 2024
226 1218/QĐ-UBND 12/7/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa tỉnh Yên Bái
227 2221/UBND-XD 12/7/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
228 163./KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
229 161/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
230 1212/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
231 11/CT-UBND 10/7/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
232 1205/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
233 1212/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
234 11/CT-UBND 10/7/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
235 160/KH-UBND 10/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”
236 160/KH-UBND 10/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”
237 1194/QĐ-XPHC 10/7/2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Tuấn Anh
238 157/KH-UBND 06/7/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
239 1192/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất 03 Hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình
240 1191/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc giải thể Hội phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái
241 2156/UBND-NC 07/7/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
242 1192/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất 03 Hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình
243 2156/UBND-NC 07/7/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
244 157/KH-UBND 06/7/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
245 153/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Yên Bái năm 2023
246 152/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái năm 2023
247 153/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Yên Bái năm 2023
248 1152/QĐ-UBND 03/7/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
249 152/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái năm 2023
250 108-HD/BTGTW 20/06/2023 Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
251 1986/UBND-VX 27/6/2023 Công văn về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
252 1103/QĐ-UBND 28/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
253 2028/UBND-NC 29/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
254 1119/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
255 1136/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
256 194/QĐ-BCĐ 09/8/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
257 1145/QĐ-UBND 03/6/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
258 1136/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
259 194/QĐ-BCĐ 30/6/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
260 1145/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
261 360 - BC/ĐUK 30/6/2023 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
262 1119/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
263 359 - BC/ĐUK 29/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
264 2028/UBND-NC 29/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
265 105-HD/BTGTW 29/05/2023 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
266 1103/QĐ-UBND 28/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
267 358 - BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
268 357 -BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
269 72/TB-UBND 27/6/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2023)
270 1986/UBND-VX 27/6/2023 Công văn về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
271 356 - BC/ĐUK 26/6/2023 Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
272 1307/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
273 2339/UBND-VX 24/7/2023 Công văn về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
274 1084/QĐ-UBND 23/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
275 10/CT-UBND 22/6/2023 Chỉ thị về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
276 9/CT-UBND 20/06/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
277 148/KH-UBND 20/6/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
278 1271/GPTN-UBND 19/7/2023 Giấy phép cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group, địa chỉ tại Tầng 3, Trung tâm thương mại Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Tổ hợp khách sạn và thương mại, dịch vụ văn phòng đa năng thị xã Nghĩa Lộ
279 82/TB-UBND 18/7/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023
280 145/KH-UBND 19/6/2023 Kế hoạch Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
281 16/KH-HĐND 19/6/2023 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái năm 2023
282 1864/UBND-NC 19/6/2023 Công văn về việc đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Đề án 06, cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
283 16/2023/QĐ-UBND 19/6/2023 Quyết định ban hành Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (ngoài lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
284 355 - BC/ĐUK 16/6/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận từ sau Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến ngày 15/6/2023
285 1236/QĐ-UBND 14/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
286 1798/UBND-NC 14/6/2023 Công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, HSSV trên địa bàn tỉnh
287 353 - BC/ĐUK 14/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023
288 163./KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
289 1777/UBND-NC 13/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách TTHC, cải thiện môi tường kinh doanh
290 974/GP-UBND 12/6/2023 GP Cấp phép cho Công ty Cổ phần đầu tư Homever, địa chỉ tại Tầng 5, tháp B, toà nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án xây dựng khu đô thị mới – Quỹ đất dọc đường Hồng Hà, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
291 984/QĐ-UBND 12/6/2023 Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung Dự án Khu nghỉ dưỡng Mù Cang Chải (Mù Cang Chải Resort) của Công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Minh Đức ghi tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 và Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
292 162/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 và 2024
293 1218/QĐ-UBND 12/7/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa tỉnh Yên Bái
294 1203/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Trường Trung cấp Lục Yên trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
295 105-HD/BTGTW 29/5/2023 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
296 15/2023/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
297 348 -BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo kết quả Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
298 347 - BC/BCĐ 09/6/2023 Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
299 346 - BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai Kế hoạch hành động số 20-KH/UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng năm 2023
300 15/2023/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
301 1667/UBND-NC 05/6/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
302 1668/UBND-CV 05/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
303 917/QĐ-UBND 05/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu đô thị mới (Quỹ đất trên trục đường cầu Bách Lẫm đi Tuần Quán), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
304 1668/UBND-CV 05/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
305 904/GP-UBND 02/6/2023 Giấy phép môi trương cấp phép cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình
306 905/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
307 909/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
308 906/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
309 906/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
310 1621/BQL-VX 01/6/2023 Công văn về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023
311 1621/BQL-VX 01/6/2023 Công văn về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023
312 1104/GPMT-UBND 28/6/2023 Quyết định Cấp phép cho Công ty Cổ phần Thương mại Đông An, địa chỉ tại Thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư chăn nuôi lợn nái siêu nạc chất lượng cao thôn Khe Gai, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
313 1117/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn, Thôn 1 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
314 1118/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Chỉnh trang đô thị thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
315 877/QĐ-UBND 31/5/2023 QĐ Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
316 13/2023/QĐ-UBND 30/5/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 7 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Điều 1 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
317 861/GPTN-UBND 30/5/2023 Giấy phép môi trường cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Minh Phượng địa chỉ tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại tỉnh Yên Bái
318 132/KH-UBND 29/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
319 843/GPMT-UBND 29/5/2023 Giấy phép cấp phép cho Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái địa chỉ tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư mở rộng nhà máy chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
320 1555/UBND-XD 29/5/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
321 849/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
322 1565/UBND-NC 29/5/2023 Công văn về việc thực hiện các Văn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổ công tác Đề án 06 Trung ương về các nhiệm vụ của Đề án 06
323 132/KH-UBND 29/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
324 854/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
325 1552/UBND-TKTH 26/5/2023 Kết luận về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận 650-KL/TU ngày 20/5/2023 của Tỉnh ủy.
326 1095/QĐ-UBND 26/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
327 879 -CV/ĐUK 24/5/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 5/2023
328 836/QĐ-UBND 25/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
329 54-KL/TW 09/5/2023 Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
330 801/QĐ-UBND 23/5/2023 Quyết định về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
331 795/QĐ-UBND 22/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
332 1467/UBND-NC 22/5/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023
333 797/QĐ-UBND 22/5/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
334 800/QĐ-UBND 22/5/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Di dân khẩn cấp xã Bạch Hà, huyện Yên Bình
335 784/QĐ-UBND 18/5/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
336 785/QĐ-UBND 18/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
337 126/KH-UBND 18/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm 2023
338 04/HD-UBND 18/5/2023 Hướng dẫn về trình tự xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chuyển đổi số, chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 – 2025
339 3/HD-UBND 17/5/2023 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
340 768/GPMT-UNMD 16/5/2023 Giấy phép cấp phép cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái
341 1419/UBND-TNMT 16/5/2023 Công văn về việc bổ sung nhiệm vụ vào Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái.
342 124/KH-UBND 15/5/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
343 53/TB-UBND 15/5/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc (dịp Sinh nhật Bác Hồ 19/5/2023)
344 12/2023/QĐ-UBND 12/5/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
345 1367/UBND-TNMT 12/5/2023 Công văn về việc triển khai, thực hiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ
346 756/QĐ-UBND 12/5/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sở Chỉ huy giả định trong khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái
347 721/QĐ-UBND 11/5/2023 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S trên địa bàn thành phố Yên Bái
348 669/QĐ-UBND 04/5/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
349 683/QĐ-UBND 08/5/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
350 687/QĐ-UBND 08/5/2023 QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực: Việc làm; Lao động – Tiền lương; Bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19
351 11/2023/QĐ-UBND 08/5/2023 Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
352 711/QĐ-UBND 09/5/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027
353 923/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định về việc công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2022
354 102-HD/BTGTW 27/4/2023 Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
355 675/QĐ-UBND 05/5/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
356 193 -KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
357 137/KH-BQL 01/5/2023 Kế hoạch Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023
358 854/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
359 114-KH/BTCTW 21/4/2023 Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
360 100-HD/BTGTW 17/4/2023 Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 17/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
361 190-KH/ĐUK 12/4/2023 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
362 193-KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
363 192 - KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023
364 762/QĐ-UBND 15/5/2023 Quyết định Phê duyệt Phương án thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và xã Tân Hương, huyện Yên Bình
365 189 - KH/ĐUK 11/4/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 theo kế hoạch số 123-KH/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy
366 1379/UBND-NLN 12/5/2023 Công văn về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
367 123/KH-BTC 12/5/2023 Kế hoạch tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023 – 2024)
368 1308/UBND-VX 09/5/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh
369 695/QĐ-UBND 09/5/2023 Quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ từ thiện Minh Đức tỉnh Yên Bái
370 715/QĐ-UBND 09/5/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
371 115/KH-UBND 05/5/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
372 444/QĐ-UBND 31/3/2023 Quyết định Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-20
373 896/UBND-NC 31/3/2023 Công văn về việc tạo lập tài khoản sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06
374 446/QĐ-UBND 31/3/2023 Quyết định Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái
375 90/KH-UBND 31/3/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Yên Bái với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
376 424/QĐ-UBND 30/3/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
377 412/QĐ-UBND 29/3/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
378 417/GPMT-UBND 29/3/2023 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (địa chỉ tại tòa nhà HUDLAND TOWER, lô ACC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái
379 419/QĐ-UBND 29/3/2023 Quyết định Về việc sửa đổi nội dung Căn cứ pháp lý và Phí, lệ phí tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
380 418/QĐ-UBND 29/3/2023 Quyết định về việc sửa đổi nội dung Căn cứ pháp lý và Phí, lệ phí tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
381 403/QĐ-UBND 28/3/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022
382 406/QĐ-UBND 28/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
383 83/KH-UBND 28/3/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
384 84/KH-UBND 28/3/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái
385 1255/UBND-NC 28/4/2023 Công văn vv thực hiện công tác quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh
386 657/QĐ-UBND 28/4/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
387 112/KH-UBND 28/4/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái
388 185-KH/ĐUK 23/3/2023 Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
389 184 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023
390 811/UBND-NC 24/3/2023 Công văn về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VneID và rà soát, làm sạch thông tin công dân
391 7/CT-UBND 24/3/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023
392 828 - CV/ĐUK 23/3/2023 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư
393 185 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
394 382/QĐ-UBND 23/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
395 80/KH-UBND 23/3/2023 Kế hoạch Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái
396 384/QĐ-UBND 23/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
397 825 -CV/ĐUK 22/3/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 3 năm 2023
398 5/2023/QĐ-UBND 22/3/2023 Quyết định Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất làm cơ sở hỗ trợ đất sản xuất để thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
399 372/QĐ-UBND 21/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
400 820 - CV/ĐUK 20/3/2023 V/v tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
401 366/QĐ-UBND 20/3/2023 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
402 77/KH-UBND 20/3/2023 Kế hoạch tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại thành phố Hà Nội
403 48/BC-UBND 17/3/2023 Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trong Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
404 6/CT-UBND 16/3/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
405 345/QĐ-UBND 16/3/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
406 348/QĐ-UBND 16/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
407 352/QĐ-UBND 16/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
408 5/CT-UBND 15/3/2023 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh
409 339/QĐ-UBND 15/3/2023 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ảnh, góp ý” trên ứng dụng Công dân số Yên Bái (YenBai-S)
410 97-HD/BTGTW 08/03/2023 Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
411 323/QĐ-UBND 13/3/2023 Quyết định Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024
412 811 - CV/ĐUK 09/3/2023 V/v thực hiện tốt các nội dung về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới
413 313/QĐ-UBND 10/3/2023 Quyết định về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
414 287/QĐ-UBND 10/3/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Văn Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
415 71/KH-UBND 10/3/2023 Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
416 295/QĐ-UBND 08/3/2023 Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá vật kiến trúc để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
417 3/2023/QĐ-UBND 09/3/2023 Quyết định Ban hành quy định cơ chế quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025
418 284/QĐ-UBND 07/3/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15)
419 178 - KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
420 802 - CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
421 799 - CV/ĐUK 21/2/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
422 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
423 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
424 802-CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
425 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
426 280/QĐ-UBND 03/3/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
427 69/KH-UBND 03/3/2023 Kế hoạch Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
428 510/UBND-NC 01/3/2023 Công văn về việc đôn đốc quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
429 262/QĐ-UBND 01/3/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái
430 511/UBND-NC 01/3/2023 Công văn về việc thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
431 66/KH-UBND 28/2/2023 Kế hoạch Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
432 851/UBND-NC 28/3/2023 Công văn về việc công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái
433 56/KH-UBND 27/2/2023 Kế hoạch Tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2023
434 238/QĐ-UBND 24/02/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
435 81/KH-BCĐ 24/3/2023 Kế hoạch Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
436 389/QĐ-UBND 24/3/2023 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
437 226/QĐ-UBND 22/2/2023 Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất của Trường Cao đẳng Yên Bái
438 799 - CV/ĐUK 21/02/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
439 179 - KH/ĐUK 20/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
440 46/KH-UBND 21/2/2023 Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
441 219/QĐ-UBND 21/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
442 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái
443 53/BC-UBND 21/3/2023 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2023
444 4789-CV/BTGTW 09/02/2023 Công văn số 4789-CV/BTGTW, ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
445 93-HD/BTGTW 01/02/2023 Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)
446 45/KH-UBND 20/2/2023 Kế hoạch Triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Yên Bái năm 2023
447 719/UBND-TNMT 20/3/2023 Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
448 213/QĐ-UBND 17/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
449 208/QĐ-UBND 16/2/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)
450 132/VP-NV 16/2/2023 Công văn về việc phân công triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023
451 176 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
452 204/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc các xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của thị xã Nghĩa Lộ năm 2022
453 203/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
454 202/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
455 1/2023/QĐ-UBND 15/2/2023 Quyết định Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
456 684/UBND-VX 15/3/2023 Công văn về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023
457 183/QĐ-UBND 14/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đồng Tâm – Tân Thịnh, thành phố Yên Bái
458 41/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu xuân Quý Mão 2023
459 43/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày “Thầy thuốc Việt Nam” (27/2/1955-27/2/2023)
460 42/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023
461 40/KH-UBND 14/2/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
462 184-QĐ-UBND 14/2/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
463 34/KH-UBND 10/2/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
464 36/KH-UBND 10/2/2023 Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái
465 308/QĐ-UBND 10/3/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái
466 129/QĐ-UBND 07/2/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt Huy chương Bạc, Đồng các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
467 131/QĐ-UBND 08/2/2023 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái
468 28/KH-UBND 08/2/2023 Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023
469 142/QĐ-UBND 08/2/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
470 141/QĐ-UBND 08/2/2023 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã An Lạc và xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên năm 2022
471 29/KH-UBND 09/2/2023 Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm học 2023-2024
472 173 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch Công tác tuyên truyền năm 2023
473 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
474 172 - KH/ĐUK 03/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
475 125/QĐ-UBND 07/2/2023 Quyết định về việc tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2022
476 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
477 120/QĐ-UBND 06/2/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S
478 112/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát sỏi thuộc các xã Đại Phác, Yên Hợp và Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
479 111/GPMT-UBND 03/2/2023 Giấy phép Cấp phép cho Hợp tác xã Xuân Lan, địa chỉ tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Trang trại chăn nuôi lợn thịt Xuân Lan, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
480 108/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái
481 107/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc kiện toàn Báo cáo viên pháp luật tỉnh Yên Bái
482 26/KH-UBND 03/2/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp” năm 2023
483 119/QĐ-UBND 03/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt Phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện khi hệ thống điện thiếu nguồn cung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
484 09/TB 03/2/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
485 785 - CV/ĐUK 19/01/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2022
486 252/UBND-NV 02/2/2023 Công văn về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc
487 98/QĐ-UBND 01/2/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
488 92/QĐ-UBND 01/2/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
489 99/QĐ-UBND 01/2/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Văn Yên khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
490 783 - CV/ĐUK 17/01/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
491 219/UBND-VX 30/1/2023 Công văn về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
492 273/KH-UBND 30/1/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 117-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
493 23/KH-UBND 30/1/2023 Kế hoạch Kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
494 19/KH-UBND 19/1/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
495 186/UBND-XD 18/1/2023 Công văn về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023
496 17/KH-UBND 18/1/2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
497 67/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
498 175/UBND-VX 17/1/2023 Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
499 175/UBND-VX 17/01/2023 Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
500 67/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
501 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
502 62/QĐ-UBND 16/1/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022
503 02/CTr-UBND 16/1/2023 Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy
504 02/CTr-UBND 16/01/2023 Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy
505 62/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022
506 5/TB-UBND 14/1/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và đón Xuân mới Quý Mão 2023
507 5/TB-UBND 14/01/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và đón Xuân mới Quý Mão 2023
508 353/UBND-NC 13/2/2023 Công văn về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023
509 109/UBND-NLN 12/1/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
510 125/UBND-XD 12/1/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
511 41/GP-UBND 12/1/2023 Giấy phép môi trường cấp phép cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái, địa chỉ tại thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái (giai đoạn 1)
512 125/UBND-XD 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
513 109/UBND-NLN 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
514 7/KH-UBND 11/1/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
515 86/UBND-NC 11/1/2023 Công văn về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
516 38/QĐ-UBND 11/1/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
517 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
518 38/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
519 86/UBND-NC 11/01/2023 Công văn về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
520 11/KH-BATGT 11/01/2023 Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
521 7/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
522 4/KH-UBND 10/1/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
523 6/KH-UBND 10/1/2023 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
524 11/KH-BATGT 10/1/2023 Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
525 6/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
526 4/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
527 4769/UBND-NC 31/12/2022 Công văn về việc quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
528 2827/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc chuyển Thanh tra Sở Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành Thanh tra sở thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
529 38/2022/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái
530 2814/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
531 2812/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
532 2813/QĐ-UBND 31/12/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
533 2815/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
534 2816/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
535 2817/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
536 2818/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái
537 175 KH/ĐUK 08/01/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2023
538 2819/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
539 2820/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Thanh tra tỉnh Yên Bái
540 8/HD-UBND 31/12/2022 Hướng dẫn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
541 2831/QĐ-UBND 31/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
542 3/KH-UBND 09/1/2023 Kế hoạch Triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm của tỉnh Yên Bái tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025
543 3/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch Triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm của tỉnh Yên Bái tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025
544 2760/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
545 2754/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
546 2755/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
547 2756/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
548 170 -KHPH/ĐUK-YBA 05/01/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023
549 23/QĐ-UBND 06/1/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
550 22/GPMT-UBND 06/1/2023 Giấy phép cấp phép cho Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB, địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy chế biến đá vôi tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
551 23/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
552 1/CT-UBND 05/1/2023 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
553 1/CT-UBND 05/01/2023 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
554 02/QĐ-UBND 03/1/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
555 1/KH-UBND 03/1/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
556 1/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
557 02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
558 2564/QĐ-UBND 15/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
559 2574/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Phúc An, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
560 2570/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới thôn Mỏ Quan, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
561 2569/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường tránh thị trấn Yên Thế (đoạn Cụm công nghiệp Yên Thế – Tỉnh lộ 170)
562 4537/UBND-XD 16/12/2022 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các tháng đầu năm 2023
563 2577/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
564 2578/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Yên Thành, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
565 2576/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
566 2584/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
567 2601/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
568 2608/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
569 2602/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
570 2604/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
571 2605/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
572 2606/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái
573 2607/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
574 2609/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của từng vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
575 2757/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
576 36/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
577 264/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch Tổ chức bắn Pháo hoa tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
578 2831/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
579 2651/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Gia Hội, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
580 2652/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
581 2650/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
582 2649/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
583 2647/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
584 2665/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Yên Bái, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
585 2654/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, thị xã
586 2658/GPMT-UBND 27/12/2022 Giấy phép môi trường cấp phép cho Chi nhánh Yên Bái – Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao
587 2670/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ
588 2700/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định Ban hành bổ sung định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
589 4643/UBND-VX 27/12/2022 Công văn về việc triển khai Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
590 2671/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải
591 2701/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
592 2702/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
593 2703/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
594 2705/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã An Lạc, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
595 2704/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
596 2706/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
597 16/CT-UBND 28/12/2022 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
598 2679/QĐ-UBND 28/12/2022 QĐ Về việc công nhận thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chí đô thị loại V
599 37/2022/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc quy định nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
600 2690/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
601 272/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
602 274/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
603 275/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025
604 2717/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Liên hoan Âm nhạc ASEAN năm 2022
605 2726/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
606 2737/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
607 4715/UBND-VX 30/12/2022 Công văn về việc đính chính Văn bản
608 2734/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
609 2735/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
610 2736/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công nhận xã An Thịnh, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
611 285/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
612 4755/UBND-VX 30/12/2022 Công văn về việc thí điểm triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái và tham mưu một số nội dung liên quan đến Chuyển đổi số
613 2781/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
614 2798/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản Văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái
615 2785/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (2012-2022)
616 2787/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2022
617 2766/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
618 167/TB-UBND 30/12/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
619 2780/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Trấn Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
620 2752/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
621 2753/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
622 2759/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
623 284/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
624 Số 763-CV/ĐUK Ngày 08/12/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 35-QĐ/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
625 Số 1355-QĐ/ĐUK Ngày 30/11/2022 Quyết định V/v thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm năm 2022
626 762 - CV/ĐUK 08/12/2022 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
627 749 -CV/ĐUK 23/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
628 164 - KH/ĐUK 25/11/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
629 163 -KH/ĐUK 18/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
630 Số 28/BC-CĐVC 09/11/2022 Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
631 Số 19/KH-CĐVC 04/10/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
632 Số 08/HD-CĐVC 17/10/2022 Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
633 Số 18/KH-CĐVC 15/10/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
634 Số 30/QĐ-CĐVC 07/10/2022 Quyết định Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
635 Số 07/HD-CĐVC 21/9/2022 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022
636 27/CĐVC 16/9/2022 Công văn tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022
637 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Mẫu phiếu đánh giá nêu gương kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
638 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 6 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
639 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 5 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
640 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 4 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
641 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 3 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
642 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 2 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU về thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
643 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 1 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
644 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 HHướng dẫn thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
645 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Phụ lục kèm theo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
646 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
647 Số 445 -CV/ĐUK 05/11/2021 Công văn V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
648 Số 225-BC/ĐUK 19/7/2022 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
649 Số 326-CV/ĐUK 16/7/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
650 Số 49 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý
651 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
652 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định
653 Số 26 -KH/ĐUK 07/12/2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 – 2025
654 Số 158 -KH/ĐUK 25/10/2022 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
655 Số 222 -CV/ĐUK 29/3/3021 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn sinh hoạt và dự sinh hoạt chi bộ
656 Số 204 -CV/ĐUK 08/3/2021 Công văn về công tác tổ chức đảng, đảng viên
657 Số 244-BC/ĐUK 29/9/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 14-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ
658 Số 16 -QĐ/ĐUK 20/10/2022 Quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
659 Số 08 -CV/ĐUK 08/7/2020 Công văn về công tác đảng viên
660 Số 431 -CV/ĐUK 26/10/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 28/9/2021; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và thực hiện chỉ tiêu trong công tác phát triển đảng viên
661 Biểu 5 06/12/2021 Biểu 5 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
662 Biểu 4 06/12/2021 Biểu 4 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
663 Biểu 3 06/12/2021 Biểu 3 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
664 Biểu 2 06/12/2021 Biểu 2 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
665 Biểu 1 06/12/2021 Biểu 1 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
666 Số 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
667 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch
668 Số 612 -CV/ĐUK 09/6/2022 Công văn V/v xây dựng hồ sơ quy hoạch cán bộ
669 Số 682 -CV/ĐUK 26/8/2022 Công văn về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Đảng bộ
670 Số 632-CV/ĐUK 20/8/2022 Về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Chi bộ
671 Số 642 -CV/ĐUK 12/7/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
672 Số 7-03-CV/ĐUK 23/9/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
673 Số 496 -CV/ĐUK 31/12/2021 Công văn V/v thực hiện Công văn số 1178-CV/ĐUB Ngày 01/12/2021 của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao
674 Số 263 -QĐ/ĐUK 09/10/2020 Quyết định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
675 Số 976 -QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quyết định kiện toàn các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
676 Số 54 - SL/ĐUK 20/8/2021 Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên
677 Số 53 - SL/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
678 Số 366 -CV/ĐUK 18/8/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Quy định số 10-QĐ/TU
679 Số 260 -BC/ĐUK 09/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
680 78-HD/BTGTW 07/11/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
681 743 - CV/ĐUK 09/11/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các nội dung trọng tâm tháng 11/2022
682 76-HD/BTGTW 04/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)
683 722 - CV/ĐUK 22/10/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
684 721 - CV/ĐUK 13/10/2022 V/v lựa chọn tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022
685 710 - CV/ĐUK 27/9/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
686 687 - CV/ĐUK 07/9/2022 V/v báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
687 684 - CV/ĐUK 26/8/2022 V/v phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hống Phong
688 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022
689 Số 133 -KH/ĐUK 18/5/2022 Kế hoạch Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và công tác quản lý hồ sơ đảng viên, năm 2022
690 Số 132 -KH/ĐUK 16/5/2022 Kế hoach triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
691 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn
692 Số 123 -KH/ĐUK 04/4/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
693 Số 68-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 41-QĐ/TW ngay 03/11/20211 của Bộ Chính trị về viêc miễn nhiệm, tưc chức đối với cán bộ
694 Số 67 -SL/ĐUK 19/7/2022 Sao lục Quyết định số 61-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp uỷ địa phương
695 Số 66 -SL/ĐUK 20/7/2022 Sao luc Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
696 Số 629 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
697 Số 63-SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
698 Số 69-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 21-QĐ/Tu ngày 20/122/2021 của BTVTU về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
699 Số 65 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên
700 Số 64 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Kết luận số 68b-KL/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
701 Số 631 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
702 Số 1170 -QĐ/ĐUK 19/7/2022 Quyết định về viêc phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng Chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
703 Số 517 -CV/ĐUK 21/02/2022 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Xây dựng chi bộ kiểu mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)
704 Số 128 -KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
705 Số 1179 -QĐ/ĐUK 08/8/2022 Quyết định V/v hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
706 Số 02 -ĐA/ĐUK 05/8/2022 Đề án Hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
707 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn về việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
708 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo phiếu giới thiệu
709 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo xác định tuổi quy hoạch
710 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo kết quả kiểm phiếu
711 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu
712 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Biểu
713 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
714 Số 149 -QĐ/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
715 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
716 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
717 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
718 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 2
719 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Mẫu phiếu kèm theo
720 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
721 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
722 80-QĐ/TW 18/8/2022 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
723 715 - CV/ĐUK 04/10/2022 đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023
724 252 - BC/BCĐ 14/10/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 09 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
725 251 - BC/ĐUK 14/10/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
726 302 - KL/ĐUK 6/10/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9 (chuyên đề)
727 153-KH/ĐUK 29/9/2022 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
728 06/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
729 150 - KH/ĐUK-HHDN 15/9/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
730 03 - ĐLGTT/ĐUK 15/9/2022 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
731 696-CV/ĐUK 16/9/2022 V/v thông báo thời gian và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023 trên Trang Website Đảng uỷ Khối
732 271- KL/ĐUK 08/9/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9
733 237 - BC/ĐUK 5/9/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 9/2022
734 05/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn các hoạt động tổ chức tết Trung thu – Rằm tháng Tám năm 2022
735 12/KH-CĐVC 20/6/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2022)
736 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
737 1223 -QĐ/ĐUK 22/8/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
738 114 - KH/ĐUK 08/8/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
739 264 - KL/ĐUK 5/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8
740 230 - BC/ĐUK 05/8/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
741 270 - KL/ĐUK 6/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8 (Chuyên đề)
742 142 - KH/ĐUK 28/7/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
743 29 - CV/BTG 01/8/2022 V/v đề nghị thống kê các ấn phẩm lịch sử giai đoạn 2018 – 2022
744 01 -ĐA/ĐUK 18/7/2022 Đề án Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 – 2025
745 01-CV/BTCĐUK 04/5/2022 V/v chỉ đạo quy hoạch cán bộ
746 654 -CV/BTCĐUK 21/7/2022 V/v đăng ký tập huấn bồi dưỡng cấp ủy năm 202
747 652 - CV/ĐUK 19/7/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW
748 252 - KL/ĐUK Ngày /7/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7
749 231 - KL/ĐUK Ngày 06/6/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6
750 223 - BC/ĐUK Ngày 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
751 220 -BC/ĐUK Ngày 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
752 139 - KH/ĐUK Ngày 12/7/2022 KẾ HOẠCH Triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”
753 54 - NQ/ĐUK Ngày 15/7/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
754 200 - KL/ĐUK Ngày 13/5/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5
755 45 - NQ/ĐUK Ngày 08/4/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 9, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
756 11 - CTHĐ/ĐUK Ngày 06/10/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
757 223 - BC/ĐUK 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
758 Số 69-QĐ/TW 06/7/2022 Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
759 Số 52-KH/UBKTTW 30/6/2022 Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
760 Số 34-KL/TW 18/4/2022 Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030
761 631-CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
762 629 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 48-QĐ/TW
763 220 - BC/ĐUK 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
764 367 -CV/ĐUK 18/8/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
765 65-HD/BTGTW 07/7/2022 Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 7/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
766 636 - CV/ĐUK 07/7/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 7/2022
767 216 - BC/ĐUK 28/06/2022 BÁO CÁO sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
768 630 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư
769 52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
770 07-CT/TW 05/9/2016 Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
771 60-HD/BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
772 61-HD/BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
773 213 - BC/ĐUK 24/6/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
774 62-HD/BTGTW 20/06/2022 Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022)
775 209 - BC/ĐUK 16/6/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022
776 11/KH-CĐVC 03/6/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
777 04/HD-CĐVC 25/5/2022 Hướng dẫn sơ kết 5 năm cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động
778 203 - BC/ĐUK 06/6/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
779 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Biểu mẫu thống kê kèm theo CV 98-CV/UBKT
780 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Đề cương Báo cáo kèm theo công văn 98-CV/UBKT
781 Số 98-CV/UBKT 02/6/2022 Về việc gửi báo cáo và biểu mẫu thống kê
782 599 - CV/ĐUK 20/5/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
783 03 - CT/ĐUK 13/5/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
784 128 - KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
785 98 -KH/ĐUK 18/11/2021 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022
786 66-QĐ/ĐUK 21/8/2020 Quyết định Thành lập các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
787 43-NQ/ĐUK 10/3/2022 Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
788 09-QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quy định Về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
789 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
790 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
791 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “An toàn, vệ sinh lao động” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
792 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
793 Các mẫu đề nghị khen thưởng (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
794 72/QĐ-LĐLĐ 11/5/2022 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái.
795 Mẫu biểu chấm điểm đánh giá, phân xếp loại công đoàn cơ sở hằng năm
796 13/HD-LĐLĐ 10/5/2022 Hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
797 24/KH-LĐLĐ 27/4/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (của Liên đoàn Lao động tỉnh)
798 Nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở
799 10/KH-CĐVC 04/5/2022 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Công đoàn Viên chức tỉnh
800 198 - BC/ĐUK 13/5/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022
801 49-HD/BTGTW 20/04/2022 Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
802 8355-CV/BTGTW 01/04/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
803 579-CV/ĐUK 29/4/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 5/2022
804 09 - HD/ĐUK 28/4/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022
805 Số 10-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
806 Số 11-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
807 127 - KH/BCĐ 18/4/2022 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
808 125 - KH/ĐUK 13/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái
809 566 - CV/ĐUK 14/4/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X
810 25/4/2022 Hướng dẫn công tác Nữ công công đoàn cơ sở
811 25/4/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn
812 01/HD-UBKT 05/11/2018 Hướng dẫn chấm điểm, xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở hằng năm
813 09/HD-LĐLĐ 14/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
814 04/HD-LĐLĐ 16/3/2015 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” hằng năm
815 03/HD-TLĐ 20/02/2020 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
816 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
817 06/KH-CĐVC 18/3/2022 Kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022
818 34-KL/TW 18/04/2022 Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
819 03/HD-CĐVC 16/3/2022 Hướng dẫn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2022
820 02/HD-CĐVC 18/02/2022 Hướng dẫn thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”
821 10/02/2022 Đề cương tuyên truyền ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
822 03/CĐVC 10/02/2022 Công văn về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2022
823 01/KH-CĐVC 08/2/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022
824 48-HD/BTGTW 13/04/2022 Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022)
825 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
826 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
827 181 - KL/ĐUK 10/3/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2022
828 177 -BC/ĐUK 25/01/2022 Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
829 161 - KL/ĐUK 18/02/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 02/2022
830 08/KH-CĐVC 04/4/2022 Kế hoạch Phát động cuộc thi “Góc làm việc xanh – sạch – đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022
831 156 - KL/ĐUK 14/01/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 01/2022
832 115 - KH/ĐUK 10/3/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023
833 110 - KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2022
834 108 -KH/ĐUK 20/01/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
835 38 - NQ/ĐUK 18/01/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 8, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
836 13-CTr/ĐUK 24/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
837 12-KL/TW 06/04/2022 Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
838 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
839 551 - CV/ĐUK 28/3/2022 V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 và triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW
840 540 - CV/ĐUK 18/3/2022 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-QĐ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022
841 119 - KH/ĐUK 18/3/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
842 118 -KHPH/ĐUK-ĐPTTHT 17/3/2022 Kế hoạch phối hợp Tuyên truyền các hoạt động về công tác xây dựng Đảng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2022
843 117 - KH/ĐUK 17/3/2022 Kế hoạch Tổ chức thí điểm việc dạy và học trực tuyến đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới
844 08-HD/ĐUK 17/3/2022 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”
845 534 - CV/ĐUK 11/3/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối chỉ đạo trong tháng 3 năm 2022
846 116 - KH/ĐUK 11/3/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
847 21 - QC/ĐUK 01/3/2022 Quy chế Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
848 Số 354-QĐ/UBKTTW 2021 Quyết định 354-QĐ/UBKTTW
849 Số 90-CV/UBKT 2022 Công văn số 90-CV/UBKT ngày 09/3/2022
850 90-CV/UBKT 09/3/2022 V/v thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
851 44-HD/BTGTW 25/02/2022 Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)
852 186 - BC/ĐUK 08/03/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022
853 Số 87-CV/UBKT 2022 Công văn số 87-CV/UBKT và các mẫu
854 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
855 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
856 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn số 87-CV/UBKT
857 43-HD/BTGTW 16/02/2022 Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 16/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 – 2022)
858 520 - CV/ĐUK 23/02/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới
859 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
860 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021
861 112-KH/ĐUK 18/02/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
862 182 - BC/ĐUK 18/02/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022
863 28/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước và chính quyền cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
864 181 - BC/ĐUK 14/02/2022 BÁO CÁO Tình hình tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
865 111 - KH/ĐUK 10/02/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022
866 135/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là người lao động theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo quy định tại điểm 5 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và đối tượng do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo điểm c, mục 1, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái, đợt 32 năm 2021
867 176 -BC/ĐUK 25/01/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
868 107 -KH/ĐUK 14/01/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
869 38-HD/BTGTW 13/01/2022 Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 13/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022)
870 503-CV/ĐUK 17/01/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2022 và thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022 và hằng năm
871 03/KH-BTC 05/01/2022 KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm dần 2022 của BTC những ngày lễ lớn tỉnh
872 31/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
873 38/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
874 47-QĐ/TW 20/12/2021 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
875 48-QĐ/TW 20/12/2021 Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
876 07 - HD/ĐUK 16/12/2021 HƯỚNG DẪN xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
877 2897/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý sử dụng ngân sách nhà nước
878 35/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 tại tỉnh Yên Bái
879 2919/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định V/v phê duyệt kết quả Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
880 4262/UBND-TH 29/11/2021 Về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
881 03-KH/TW 01/12/2021 Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…
882 02-HD/TW 09/12/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
883 02-HD/UBKTTW 29/11/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
884 485- CV/ĐUK 14/12/2021 V/v báo cáo số liệu về kết quả rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên năm 2021
885 30-HD/BTGTW 22/11/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
886 31-HD/BTGTW 24/11/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Khoa giáo năm 2022
887 11-CT/TW 08/12/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
888 102 - KH/ĐUK 03/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
889 474 - CV/ĐUK 03/12/2021 V/v tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, an ninh và các nội dung quan trọng đầu tháng 12 năm 2021
890 05-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
891 Các văn bản của ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
892 04-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
893 05 -QĐ/UBKT 16/10/2020 Quy định Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
894 469-CV/ĐUK 02/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
895 100-KH/ĐUK 25/11/2021 Kế hoạch số 100-KH/ĐUK thực hiện Đề án 04 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021-2025
896 467-CV/ĐUK 29/11/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
897 23-QĐ/TW 30/7/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị
898 99 - KH/ĐUK 20/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
899 97 - KH/ĐUK 17/11/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
900 03-QĐ/UBKT ĐUK 14/9/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
901 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
902 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
903 455-CV/ĐUK 16/11/2021 V/v triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 11/2020
904 35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
905 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều Đảng viên không được làm
906 426-CV/ĐUK 19/10/2021 V/v rà soát triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 10/2021
907 05-HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
908 Số: 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp
909 401 - CV/ĐUK 24/9/2021 V/v triển khai các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương
910 384 - CV/ĐUK 09/9/2021 V/v thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
911 84 - KH/ĐUK 06/10/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
912 11 - CTHĐ/ĐUK 06/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
913 10 -CTr/ĐUK 18/8/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
914 09 - CTr/ĐUK 14/5/2021 Chương trình Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Giai đoạn 2021- 2025
915 74 - KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
916 62 - KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch, công nghiệp và ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
917 60 - KH/ĐU 27/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
918 Bộ câu hỏi tham khảo Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” năm 2021
919 05-TL/BTCCT 27/9/2021 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
920 82 - KH/ĐUK 22/9/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 – 01/10/2011) và kỷ niệm 17 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2021) – Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
921 78- KHPH/ĐUK-SNV 09/9/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
922 01-KL/TW 18/5/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
923 22-QĐ/TW 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
924 24-QĐ/TW 30/7/2021 Quy định thi hành Điều lệ Đảng
925 Thể lệ Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”.
926 123/KH-TLĐ 03/8/2021 Kế hoạch Cuộc thi viết về Dân tộc, Tôn giáo
927 35/CĐVC 27/8/2021 Công văn tuyên truyền, vận động CCVCLĐ sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19; viết về công tác dân tộc, tôn giáo và Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”
928 77-KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
929 17/KH-CĐVC 03/8/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
930 05 -HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
931 16 -NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
932 22 - NQ/ĐUK 16/4/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025
933 07 - CTr/CCB 29/02/2020 Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022
934 01 /QC-CCB 26/02/2020
935 16/KH-CĐVC 02/7/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (Bổ sung Kế hoạch số 03/KH-CĐVC ngày 24/02/2021 của CĐVC tỉnh)
936 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch công tác công đoàn năm 2021
937 01/QC-CĐVC 27/01/2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
938 03 - KH/VPĐUK 03/02/2021 Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021
939 112 - BC/ĐUK 09/7/2021 Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
940 76 - BC/ĐUK 12/4/2021 Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
941 08 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
942 63 - BC/ĐUK 20/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
943 01 -QC/VPĐUK 25/3/2020 Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng uỷ Khối cơ quan Và doanh nghiệp tỉnh
944 01 -PC/VPĐUK 24/8/2020 Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
945 Phát biểu của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
946 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
947 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX
948 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 2
949 68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
950 16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
951 03-CT/TW 19/05/2021 Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
952 02-NQ/TW 12/06/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
953 07/KH-CĐVC 14/4/2021 Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025
954 03/KH- CĐVC 24/02/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
955 04/KH-CĐVC 01/3/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công chức, viên chức, lao động năm 2021
956 09/KH-CĐVC 15/4/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
957 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch Công tác công đoàn năm 2021
958 03/HD-LĐLĐ 24/5/2021 Hướng dẫn Triển khai các hoạt động hưởng ứng các ngày Dân số Thế giới (11/7), ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em
959 23/BC- CĐVC 18/6/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
960 11/BC- CĐVC 17/5/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
961 09/BC-CĐVC 19/4/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
962 05/BC- CĐVC 20/02/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021
963 02 /BC- CĐVC 20/01/2021 báo cáo Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
964 20/ BC- CCB 19/3/2021 Báo cáo Kết quả công tác Quý I Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
965 17/BC-CCB 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
966 11/KH-CCB 13/01/2021 Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021
967 12- CTr/ĐTNK 26/02/2021 Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
968 08- CTr/ĐTNK 20/02/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I; nhiệm kỳ 2020-2022
969 04-QC/ĐTNK 10/02/2020 Quy chế làm việc Của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022
970 06-CT/TW 24/06/2021 Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
971 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
972 Yên Bái: Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
973 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX
974 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
975 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
976 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025
977 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030
978 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
979 09/2021/QĐ-UBND 20/06/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
980 10/2021/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
981 37-KH/TU 09/6/2021 Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”
982 01-HD/TW 20/9/2016 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
983 29-QĐ/TW 25/7/2016 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
984 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 1
985 187-CV/ĐUK 09/02/2021 V/v xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm
986 180-CV/ĐUK 26/01/2021 V/v Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
987 179-CV/ĐUK 25/01/2021 V/v triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng
988 16-NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
989 29-KH/ĐUK 19/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
990 13-KH/ĐUK 06/4/2020 Kế hoạch Tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
991 10-CV/UBKT 14/9/2020 V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở
992 04-QĐ/UBKT 14/9/2020 Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”
993 01-HD/ĐUK 08/12/2020 Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
994 38-CV/UBKT 15/3/2021 V/v quy định thời gian gửi báo cáo (tháng, quý, năm) kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
995 267-CV/UBKT 19/5/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
996 20-NQ/TU 20/01/2021 Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp
997 08-CT/TU 25/3/2021 Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
998 06-CT/TU 24/3/2021 Yên Bái ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới