Văn bản Đảng ủy Khối

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1720-CV/ĐUK 22/5/2024 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác Dân vận trong tháng 5 năm 2024
2 1745-CV/ĐUK 18/6/2024 V/v triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 6/2024
3 1700-CV/ĐUK 15/4/2024 V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 4/2023
4 1681-CV/ĐUK 25/3/2024 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2023
5 253-KH/BCĐ 25/3/2024 Kế hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024
6 252-KH/ĐUK 25/3/2024 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024
7 247 - KH/ĐUK 04/3/2024 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 202-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
8 246 - KH/ĐUK 04/3/2024 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
9 1142-CV/ĐUK 20/02/2024 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 03/2024
10 239 - KH/ĐUK 18/01/2024 Kế hoạch công tác tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
11 238 -KH/ĐUK 18/01/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
12 30/BC-CĐVC 29/12/2023 Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
13 03/CTr-CĐVC 20/12/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028
14 67/QĐ-CĐVC 19/12/2023 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2023
15 05/HD-CĐVC 28/11/2023 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2023
16 15/KH-CĐVC 21/11/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
17 01/CTr-CĐVC 14/8/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ VII và Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028
18 01/QC-CĐVC 03/8/2023 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028
19 51/QĐ-CĐVC 29/5/2023 Quyết định kiện toàn các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
20 34/QĐ-CĐVC 07/12/2022 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2022
21 1106 - CV/ĐUK 03/01/2024 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 01/2024 và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2024
22 1060 -CV/ĐUK 23/11/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 11/2023
23 226 -KH/ĐUK 17/11/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
24 1043-CV/ĐUK 03/11/2023 V/v rà soát, kiện toàn nhân sự tham gia Tổ cộng tác viên BCĐ 35 của Đảng ủy Khối; gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và thực hiện một số nội dung liên quan
25 1030-CV/ĐUK 20/10/2023 V/v tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
26 04-ĐLGTT/ĐUK 22/9/2023 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
27 216-KH/ĐUK 22/9/2023 Kế hoạch Tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
28 214 -KH/ĐUK 19/9/2023 Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
29 213 -KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
30 211 - KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý III năm 2023
31 210 - KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
32 209 -KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Tổ chức đoàn đại biểu đi báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Ninh Bình
33 963-CV/ĐUK 25/8/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 8 năm 2023
34 206 -KH/ĐUK 15/8/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
35 05 -TL/BTCCT 15/8/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
36 939 -CV/ĐUK 31/7/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”
37 937-CV/ĐUK 25/7/2023 V/v phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 648-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
38 935-CV/ĐUK 21/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tháng 7/2023
39 363 -BC/BCĐ 17/7/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi 6 tháng đầu năm 2023; Và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
40 929 - CV/ĐUK 14/7/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2023
41 361 - BC/BCĐ 14/7/2023 Báo cáo Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
42 360 - BC/ĐUK 30/6/2023 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
43 359 - BC/ĐUK 29/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
44 358 - BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
45 357 -BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
46 356 - BC/ĐUK 26/6/2023 Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
47 355 - BC/ĐUK 16/6/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận từ sau Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến ngày 15/6/2023
48 353 - BC/ĐUK 14/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023
49 348 -BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo kết quả Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
50 347 - BC/BCĐ 09/6/2023 Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
51 346 - BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai Kế hoạch hành động số 20-KH/UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng năm 2023
52 879 -CV/ĐUK 24/5/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 5/2023
53 193 -KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
54 190-KH/ĐUK 12/4/2023 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
55 193-KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
56 192 - KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023
57 189 - KH/ĐUK 11/4/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 theo kế hoạch số 123-KH/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy
58 185-KH/ĐUK 23/3/2023 Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
59 184 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023
60 828 - CV/ĐUK 23/3/2023 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư
61 185 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
62 825 -CV/ĐUK 22/3/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 3 năm 2023
63 820 - CV/ĐUK 20/3/2023 V/v tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
64 811 - CV/ĐUK 09/3/2023 V/v thực hiện tốt các nội dung về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới
65 178 - KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
66 802 - CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
67 799 - CV/ĐUK 21/2/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
68 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
69 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
70 802-CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
71 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
72 799 - CV/ĐUK 21/02/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
73 179 - KH/ĐUK 20/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
74 176 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
75 173 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch Công tác tuyên truyền năm 2023
76 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
77 172 - KH/ĐUK 03/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
78 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
79 785 - CV/ĐUK 19/01/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2022
80 783 - CV/ĐUK 17/01/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
81 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
82 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
83 175 KH/ĐUK 08/01/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2023
84 170 -KHPH/ĐUK-YBA 05/01/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023
85 Số 763-CV/ĐUK Ngày 08/12/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 35-QĐ/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
86 Số 1355-QĐ/ĐUK Ngày 30/11/2022 Quyết định V/v thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm năm 2022
87 762 - CV/ĐUK 08/12/2022 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
88 749 -CV/ĐUK 23/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
89 164 - KH/ĐUK 25/11/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
90 163 -KH/ĐUK 18/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
91 Số 28/BC-CĐVC 09/11/2022 Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
92 Số 19/KH-CĐVC 04/10/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
93 Số 08/HD-CĐVC 17/10/2022 Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
94 Số 18/KH-CĐVC 15/10/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
95 Số 30/QĐ-CĐVC 07/10/2022 Quyết định Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
96 Số 07/HD-CĐVC 21/9/2022 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022
97 27/CĐVC 16/9/2022 Công văn tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022
98 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Mẫu phiếu đánh giá nêu gương kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
99 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 6 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
100 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 5 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
101 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 4 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
102 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 3 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
103 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 2 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU về thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
104 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 1 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
105 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 HHướng dẫn thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
106 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Phụ lục kèm theo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
107 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
108 Số 445 -CV/ĐUK 05/11/2021 Công văn V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
109 Số 225-BC/ĐUK 19/7/2022 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
110 Số 326-CV/ĐUK 16/7/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
111 Số 49 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý
112 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
113 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định
114 Số 26 -KH/ĐUK 07/12/2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 – 2025
115 Số 158 -KH/ĐUK 25/10/2022 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
116 Số 222 -CV/ĐUK 29/3/3021 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn sinh hoạt và dự sinh hoạt chi bộ
117 Số 204 -CV/ĐUK 08/3/2021 Công văn về công tác tổ chức đảng, đảng viên
118 Số 244-BC/ĐUK 29/9/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 14-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ
119 Số 16 -QĐ/ĐUK 20/10/2022 Quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
120 Số 08 -CV/ĐUK 08/7/2020 Công văn về công tác đảng viên
121 Số 431 -CV/ĐUK 26/10/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 28/9/2021; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và thực hiện chỉ tiêu trong công tác phát triển đảng viên
122 Biểu 5 06/12/2021 Biểu 5 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
123 Biểu 4 06/12/2021 Biểu 4 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
124 Biểu 3 06/12/2021 Biểu 3 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
125 Biểu 2 06/12/2021 Biểu 2 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
126 Biểu 1 06/12/2021 Biểu 1 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
127 Số 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
128 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch
129 Số 612 -CV/ĐUK 09/6/2022 Công văn V/v xây dựng hồ sơ quy hoạch cán bộ
130 Số 682 -CV/ĐUK 26/8/2022 Công văn về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Đảng bộ
131 Số 632-CV/ĐUK 20/8/2022 Về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Chi bộ
132 Số 642 -CV/ĐUK 12/7/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
133 Số 7-03-CV/ĐUK 23/9/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
134 Số 496 -CV/ĐUK 31/12/2021 Công văn V/v thực hiện Công văn số 1178-CV/ĐUB Ngày 01/12/2021 của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao
135 Số 263 -QĐ/ĐUK 09/10/2020 Quyết định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
136 Số 976 -QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quyết định kiện toàn các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
137 Số 54 - SL/ĐUK 20/8/2021 Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên
138 Số 53 - SL/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
139 Số 366 -CV/ĐUK 18/8/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Quy định số 10-QĐ/TU
140 Số 260 -BC/ĐUK 09/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
141 743 - CV/ĐUK 09/11/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các nội dung trọng tâm tháng 11/2022
142 722 - CV/ĐUK 22/10/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
143 721 - CV/ĐUK 13/10/2022 V/v lựa chọn tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022
144 710 - CV/ĐUK 27/9/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
145 687 - CV/ĐUK 07/9/2022 V/v báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
146 684 - CV/ĐUK 26/8/2022 V/v phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hống Phong
147 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022
148 Số 133 -KH/ĐUK 18/5/2022 Kế hoạch Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và công tác quản lý hồ sơ đảng viên, năm 2022
149 Số 132 -KH/ĐUK 16/5/2022 Kế hoach triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
150 Số 123 -KH/ĐUK 04/4/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
151 Số 68-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 41-QĐ/TW ngay 03/11/20211 của Bộ Chính trị về viêc miễn nhiệm, tưc chức đối với cán bộ
152 Số 67 -SL/ĐUK 19/7/2022 Sao lục Quyết định số 61-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp uỷ địa phương
153 Số 66 -SL/ĐUK 20/7/2022 Sao luc Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
154 Số 629 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
155 Số 63-SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
156 Số 69-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 21-QĐ/Tu ngày 20/122/2021 của BTVTU về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
157 Số 65 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên
158 Số 64 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Kết luận số 68b-KL/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
159 Số 631 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
160 Số 1170 -QĐ/ĐUK 19/7/2022 Quyết định về viêc phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng Chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
161 Số 517 -CV/ĐUK 21/02/2022 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Xây dựng chi bộ kiểu mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)
162 Số 128 -KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
163 Số 1179 -QĐ/ĐUK 08/8/2022 Quyết định V/v hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
164 Số 02 -ĐA/ĐUK 05/8/2022 Đề án Hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
165 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn về việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
166 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo phiếu giới thiệu
167 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo xác định tuổi quy hoạch
168 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo kết quả kiểm phiếu
169 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu
170 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Biểu
171 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
172 Số 149 -QĐ/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
173 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
174 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
175 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
176 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 2
177 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Mẫu phiếu kèm theo
178 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
179 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
180 252 - BC/BCĐ 14/10/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 09 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
181 251 - BC/ĐUK 14/10/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
182 302 - KL/ĐUK 6/10/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9 (chuyên đề)
183 153-KH/ĐUK 29/9/2022 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
184 06/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
185 150 - KH/ĐUK-HHDN 15/9/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
186 03 - ĐLGTT/ĐUK 15/9/2022 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
187 696-CV/ĐUK 16/9/2022 V/v thông báo thời gian và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023 trên Trang Website Đảng uỷ Khối
188 271- KL/ĐUK 08/9/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9
189 237 - BC/ĐUK 5/9/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 9/2022
190 05/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn các hoạt động tổ chức tết Trung thu – Rằm tháng Tám năm 2022
191 12/KH-CĐVC 20/6/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2022)
192 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
193 1223 -QĐ/ĐUK 22/8/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
194 114 - KH/ĐUK 08/8/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
195 264 - KL/ĐUK 5/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8
196 230 - BC/ĐUK 05/8/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
197 270 - KL/ĐUK 6/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8 (Chuyên đề)
198 142 - KH/ĐUK 28/7/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
199 29 - CV/BTG 01/8/2022 V/v đề nghị thống kê các ấn phẩm lịch sử giai đoạn 2018 – 2022
200 01 -ĐA/ĐUK 18/7/2022 Đề án Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 – 2025
201 01-CV/BTCĐUK 04/5/2022 V/v chỉ đạo quy hoạch cán bộ
202 654 -CV/BTCĐUK 21/7/2022 V/v đăng ký tập huấn bồi dưỡng cấp ủy năm 202
203 652 - CV/ĐUK 19/7/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW
204 252 - KL/ĐUK Ngày /7/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7
205 231 - KL/ĐUK Ngày 06/6/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6
206 223 - BC/ĐUK Ngày 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
207 220 -BC/ĐUK Ngày 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
208 139 - KH/ĐUK Ngày 12/7/2022 KẾ HOẠCH Triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”
209 54 - NQ/ĐUK Ngày 15/7/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
210 200 - KL/ĐUK Ngày 13/5/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5
211 45 - NQ/ĐUK Ngày 08/4/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 9, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
212 11 - CTHĐ/ĐUK Ngày 06/10/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
213 223 - BC/ĐUK 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
214 631-CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
215 629 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 48-QĐ/TW
216 220 - BC/ĐUK 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
217 367 -CV/ĐUK 18/8/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
218 636 - CV/ĐUK 07/7/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 7/2022
219 216 - BC/ĐUK 28/06/2022 BÁO CÁO sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
220 630 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư
221 213 - BC/ĐUK 24/6/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
222 209 - BC/ĐUK 16/6/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022
223 11/KH-CĐVC 03/6/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
224 04/HD-CĐVC 25/5/2022 Hướng dẫn sơ kết 5 năm cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động
225 203 - BC/ĐUK 06/6/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
226 599 - CV/ĐUK 20/5/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
227 03 - CT/ĐUK 13/5/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
228 128 - KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
229 98 -KH/ĐUK 18/11/2021 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022
230 66-QĐ/ĐUK 21/8/2020 Quyết định Thành lập các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
231 43-NQ/ĐUK 10/3/2022 Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
232 09-QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quy định Về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
233 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
234 24/KH-LĐLĐ 27/4/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (của Liên đoàn Lao động tỉnh)
235 10/KH-CĐVC 04/5/2022 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Công đoàn Viên chức tỉnh
236 198 - BC/ĐUK 13/5/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022
237 579-CV/ĐUK 29/4/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 5/2022
238 09 - HD/ĐUK 28/4/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022
239 Số 10-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
240 Số 11-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
241 127 - KH/BCĐ 18/4/2022 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
242 125 - KH/ĐUK 13/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái
243 566 - CV/ĐUK 14/4/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X
244 06/KH-CĐVC 18/3/2022 Kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022
245 03/HD-CĐVC 16/3/2022 Hướng dẫn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2022
246 02/HD-CĐVC 18/02/2022 Hướng dẫn thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”
247 10/02/2022 Đề cương tuyên truyền ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
248 03/CĐVC 10/02/2022 Công văn về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2022
249 01/KH-CĐVC 08/2/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022
250 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
251 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
252 181 - KL/ĐUK 10/3/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2022
253 177 -BC/ĐUK 25/01/2022 Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
254 161 - KL/ĐUK 18/02/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 02/2022
255 08/KH-CĐVC 04/4/2022 Kế hoạch Phát động cuộc thi “Góc làm việc xanh – sạch – đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022
256 156 - KL/ĐUK 14/01/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 01/2022
257 115 - KH/ĐUK 10/3/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023
258 110 - KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2022
259 108 -KH/ĐUK 20/01/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
260 38 - NQ/ĐUK 18/01/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 8, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
261 13-CTr/ĐUK 24/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
262 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
263 551 - CV/ĐUK 28/3/2022 V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 và triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW
264 540 - CV/ĐUK 18/3/2022 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-QĐ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022
265 119 - KH/ĐUK 18/3/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
266 118 -KHPH/ĐUK-ĐPTTHT 17/3/2022 Kế hoạch phối hợp Tuyên truyền các hoạt động về công tác xây dựng Đảng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2022
267 117 - KH/ĐUK 17/3/2022 Kế hoạch Tổ chức thí điểm việc dạy và học trực tuyến đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới
268 08-HD/ĐUK 17/3/2022 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”
269 534 - CV/ĐUK 11/3/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối chỉ đạo trong tháng 3 năm 2022
270 116 - KH/ĐUK 11/3/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
271 21 - QC/ĐUK 01/3/2022 Quy chế Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
272 Số 90-CV/UBKT 2022 Công văn số 90-CV/UBKT ngày 09/3/2022
273 90-CV/UBKT 09/3/2022 V/v thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
274 186 - BC/ĐUK 08/03/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022
275 Số 87-CV/UBKT 2022 Công văn số 87-CV/UBKT và các mẫu
276 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
277 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
278 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn số 87-CV/UBKT
279 520 - CV/ĐUK 23/02/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới
280 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
281 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021
282 112-KH/ĐUK 18/02/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
283 182 - BC/ĐUK 18/02/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022
284 181 - BC/ĐUK 14/02/2022 BÁO CÁO Tình hình tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
285 111 - KH/ĐUK 10/02/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022
286 176 -BC/ĐUK 25/01/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
287 107 -KH/ĐUK 14/01/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
288 503-CV/ĐUK 17/01/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2022 và thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022 và hằng năm
289 07 - HD/ĐUK 16/12/2021 HƯỚNG DẪN xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
290 485- CV/ĐUK 14/12/2021 V/v báo cáo số liệu về kết quả rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên năm 2021
291 102 - KH/ĐUK 03/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
292 474 - CV/ĐUK 03/12/2021 V/v tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, an ninh và các nội dung quan trọng đầu tháng 12 năm 2021
293 05-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
294 Các văn bản của ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
295 04-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
296 05 -QĐ/UBKT 16/10/2020 Quy định Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
297 469-CV/ĐUK 02/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
298 100-KH/ĐUK 25/11/2021 Kế hoạch số 100-KH/ĐUK thực hiện Đề án 04 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021-2025
299 467-CV/ĐUK 29/11/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
300 99 - KH/ĐUK 20/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
301 97 - KH/ĐUK 17/11/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
302 03-QĐ/UBKT ĐUK 14/9/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
303 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
304 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
305 455-CV/ĐUK 16/11/2021 V/v triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 11/2020
306 426-CV/ĐUK 19/10/2021 V/v rà soát triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 10/2021
307 05-HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
308 401 - CV/ĐUK 24/9/2021 V/v triển khai các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương
309 384 - CV/ĐUK 09/9/2021 V/v thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
310 84 - KH/ĐUK 06/10/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
311 11 - CTHĐ/ĐUK 06/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
312 10 -CTr/ĐUK 18/8/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
313 09 - CTr/ĐUK 14/5/2021 Chương trình Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Giai đoạn 2021- 2025
314 74 - KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
315 62 - KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch, công nghiệp và ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
316 60 - KH/ĐU 27/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
317 Bộ câu hỏi tham khảo Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” năm 2021
318 05-TL/BTCCT 27/9/2021 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
319 82 - KH/ĐUK 22/9/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 – 01/10/2011) và kỷ niệm 17 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2021) – Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
320 78- KHPH/ĐUK-SNV 09/9/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
321 Thể lệ Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”.
322 123/KH-TLĐ 03/8/2021 Kế hoạch Cuộc thi viết về Dân tộc, Tôn giáo
323 35/CĐVC 27/8/2021 Công văn tuyên truyền, vận động CCVCLĐ sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19; viết về công tác dân tộc, tôn giáo và Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”
324 77-KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
325 17/KH-CĐVC 03/8/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
326 05 -HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
327 16 -NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
328 22 - NQ/ĐUK 16/4/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025
329 07 - CTr/CCB 29/02/2020 Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022
330 01 /QC-CCB 26/02/2020
331 16/KH-CĐVC 02/7/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (Bổ sung Kế hoạch số 03/KH-CĐVC ngày 24/02/2021 của CĐVC tỉnh)
332 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch công tác công đoàn năm 2021
333 01/QC-CĐVC 27/01/2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
334 03 - KH/VPĐUK 03/02/2021 Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021
335 112 - BC/ĐUK 09/7/2021 Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
336 76 - BC/ĐUK 12/4/2021 Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
337 08 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
338 63 - BC/ĐUK 20/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
339 01 -QC/VPĐUK 25/3/2020 Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng uỷ Khối cơ quan Và doanh nghiệp tỉnh
340 01 -PC/VPĐUK 24/8/2020 Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
341 07/KH-CĐVC 14/4/2021 Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025
342 03/KH- CĐVC 24/02/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
343 04/KH-CĐVC 01/3/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công chức, viên chức, lao động năm 2021
344 09/KH-CĐVC 15/4/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
345 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch Công tác công đoàn năm 2021
346 03/HD-LĐLĐ 24/5/2021 Hướng dẫn Triển khai các hoạt động hưởng ứng các ngày Dân số Thế giới (11/7), ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em
347 23/BC- CĐVC 18/6/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
348 11/BC- CĐVC 17/5/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
349 09/BC-CĐVC 19/4/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
350 05/BC- CĐVC 20/02/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021
351 02 /BC- CĐVC 20/01/2021 báo cáo Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
352 20/ BC- CCB 19/3/2021 Báo cáo Kết quả công tác Quý I Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
353 17/BC-CCB 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
354 11/KH-CCB 13/01/2021 Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021
355 12- CTr/ĐTNK 26/02/2021 Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
356 08- CTr/ĐTNK 20/02/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I; nhiệm kỳ 2020-2022
357 04-QC/ĐTNK 10/02/2020 Quy chế làm việc Của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022
358 187-CV/ĐUK 09/02/2021 V/v xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm
359 180-CV/ĐUK 26/01/2021 V/v Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
360 179-CV/ĐUK 25/01/2021 V/v triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng
361 29-KH/ĐUK 19/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
362 13-KH/ĐUK 06/4/2020 Kế hoạch Tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
363 10-CV/UBKT 14/9/2020 V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở
364 04-QĐ/UBKT 14/9/2020 Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”
365 01-HD/ĐUK 08/12/2020 Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
366 38-CV/UBKT 15/3/2021 V/v quy định thời gian gửi báo cáo (tháng, quý, năm) kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
367 267-CV/UBKT 19/5/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII