HDNV - Công đoàn viên chức tỉnh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
2 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “An toàn, vệ sinh lao động” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
3 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
4 Các mẫu đề nghị khen thưởng (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
5 72/QĐ-LĐLĐ 11/5/2022 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái.
6 Mẫu biểu chấm điểm đánh giá, phân xếp loại công đoàn cơ sở hằng năm
7 13/HD-LĐLĐ 10/5/2022 Hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
8 Nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở
9 25/4/2022 Hướng dẫn công tác Nữ công công đoàn cơ sở
10 25/4/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn
11 01/HD-UBKT 05/11/2018 Hướng dẫn chấm điểm, xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở hằng năm
12 09/HD-LĐLĐ 14/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
13 04/HD-LĐLĐ 16/3/2015 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” hằng năm
14 03/HD-TLĐ 20/02/2020 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
15 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII