Văn bản Trung Ương

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 144-QĐ/TW 09/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
2 146-QĐ/TW 14/5/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
3 142-QĐ/TW 23/4/2024 Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
4 153-HD/BTGTW 11/4/2024 Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW, ngày 11/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 – 01/6/2024)
5 151-HD/BTGTW 03/4/2024 Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 03/4/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)
6 148-HD/BTGTW 22/3/2024 Hướng dẫn số 148-HD/BTGTW ngày 22/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)
7 147-HD/BTGTW 21/3/2024 Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 21/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024)
8 31-CT/TW 19/03/2024 Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
9 69-KL/TW 11/01/2024 Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
10 27-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
11 125-HD/BTGTW 08/12/2023 Hướng dẫn số 125-HD/BTGTW ngày 8/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024)
12 7276-CV/BTGTW 04/12/2023 Công văn số 7276-CV/BTGTW, ngày 4/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
13 42-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
14 21-KH/TW 28/11/2023 Kế hoạch số 21-KH/TW ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
15 20-KH/TW 28/11/2023 Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
16 19-KH/TW 27/11/2023 Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
17 45-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
18 43-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
19 Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
20 184/NQ-CP 04/11/2023 Nghị quyết số 184/NQ-CP, ngày 4/11/2023 của Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
21 181/NQ-CP 02/11/2023 Nghị quyết số 181/NQ-CP, ngày 2/11/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm vụ chỉ thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
22 41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
23 124-QĐ/TW 04/10/2023 Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
24 117-HD/BTGTW 02/10/2023 Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028
25 62-KL/TW 02/10/2023 Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
26 1086/QĐ-TTG 18/9/2023 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
27 117-QĐ/TW 18/8/2023 Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
28 114-QĐ/TW 11/7/2023 Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
29 113-QĐ/TW 10/07/2023 Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
30 109-HD/BTGTW 17/07/2023 Hướng dẫn số 109-HD/BTGTW ngày 17/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
31 110-QĐ/TW 06/7/2023 Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
32 108-HD/BTGTW 20/06/2023 Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
33 105-HD/BTGTW 29/05/2023 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
34 105-HD/BTGTW 29/5/2023 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
35 54-KL/TW 09/5/2023 Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
36 102-HD/BTGTW 27/4/2023 Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
37 114-KH/BTCTW 21/4/2023 Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
38 100-HD/BTGTW 17/4/2023 Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 17/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
39 97-HD/BTGTW 08/03/2023 Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
40 4789-CV/BTGTW 09/02/2023 Công văn số 4789-CV/BTGTW, ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
41 93-HD/BTGTW 01/02/2023 Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)
42 78-HD/BTGTW 07/11/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
43 76-HD/BTGTW 04/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)
44 80-QĐ/TW 18/8/2022 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
45 715 - CV/ĐUK 04/10/2022 đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023
46 Số 69-QĐ/TW 06/7/2022 Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
47 Số 52-KH/UBKTTW 30/6/2022 Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
48 Số 34-KL/TW 18/4/2022 Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030
49 65-HD/BTGTW 07/7/2022 Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 7/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
50 52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
51 07-CT/TW 05/9/2016 Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
52 60-HD/BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
53 61-HD/BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
54 62-HD/BTGTW 20/06/2022 Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022)
55 49-HD/BTGTW 20/04/2022 Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
56 8355-CV/BTGTW 01/04/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
57 34-KL/TW 18/04/2022 Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
58 48-HD/BTGTW 13/04/2022 Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022)
59 12-KL/TW 06/04/2022 Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
60 Số 354-QĐ/UBKTTW 2021 Quyết định 354-QĐ/UBKTTW
61 44-HD/BTGTW 25/02/2022 Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)
62 43-HD/BTGTW 16/02/2022 Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 16/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 – 2022)
63 38-HD/BTGTW 13/01/2022 Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 13/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022)
64 47-QĐ/TW 20/12/2021 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
65 48-QĐ/TW 20/12/2021 Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
66 03-KH/TW 01/12/2021 Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…
67 02-HD/TW 09/12/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
68 02-HD/UBKTTW 29/11/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
69 30-HD/BTGTW 22/11/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
70 31-HD/BTGTW 24/11/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Khoa giáo năm 2022
71 11-CT/TW 08/12/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
72 23-QĐ/TW 30/7/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị
73 35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
74 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều Đảng viên không được làm
75 Số: 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp
76 01-KL/TW 18/5/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
77 22-QĐ/TW 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
78 24-QĐ/TW 30/7/2021 Quy định thi hành Điều lệ Đảng
79 68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
80 16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
81 03-CT/TW 19/05/2021 Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
82 02-NQ/TW 12/06/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
83 06-CT/TW 24/06/2021 Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
84 01-HD/TW 20/9/2016 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
85 29-QĐ/TW 25/7/2016 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng