Chức năng, nhiệm vụ

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CỦA ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI
4 01-QĐ/ĐUK 10/02/2020 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN CHUYEN TRÁCH THAM MƯU GIÚP VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI
5 294-QĐ/TW 23/03/2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNHPHỐ
6 293-QĐ/TW 23/03/2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH,THÀNH PHỐ
7 97-QĐ/TW 22/3/2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP (TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, VIỆN NGHIÊN CỨU…)
8 171-QĐ/TW 07/3/2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI
9 288-QĐ/TW 08/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TỪ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG (GỌI CHUNG LÀ CÔNG TY)
10 287-QĐ/TW 08/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (CÔNG TY CỔ PHẨN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ)
11 98-QĐ/TW 22/3/2004 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ CƠ QUAN