VBĐUK - Báo cáo

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/BC-CĐVC 06/6/2024 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
2 30/BC-CĐVC 29/12/2023 Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024