Các Ban, Văn phòng Đảng ủy

DANH SÁCH

CƠ CẤU CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Số TT Họ và tên Chức vụ và Đơn vị công tác Điện thoại
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
1 Đ/c Nguyễn Đức Phương UV.BTV Trưởng Ban 0915.367.487
2 Đ/c Nguyễn Đức Hậu UV BCH, Phó trưởng Ban 0915.240.548
3 Đ/c Hoàng Thị Phòng Phó trưởng Ban 0902.196.584
4 Đ/c Bùi Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên 0915.741.808
5 Đ/c Phạm Đức Hạnh Chuyên viên 036.693.1983
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
1 Đ/c Lê Thị Thu Thủy UV.BTV Trưởng Ban 0915.451.705
2 Đ/c Trần Thị Thúy Hà Phó Trưởng Ban 0168.8964.922
3 Đ/c Đặng Trường Giang Phó Trưởng Ban 0168.3660.037
4 Đ/c Nguyễn Trung Dũng Chuyên viên 0914.872.668
5 Đ/c Nguyễn Văn Bản Chuyên viên 0914.127.348
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
1 Đ/c Vũ Thị Thanh Thảo UV BTV, Chủ nhiệm UBKT 0918.674.189
2 Đ/c Lâm Hương Thục UV BCH, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT 0912.744.363
3 Đ/c Trịnh Văn Phú Phó Chủ nhiệm UBKT 0125.3239.485
4 Đ/c Nguyễn Hữu Cường  Ủy viên UBKT 0912.846.919
5 Đ/c Hoàng Thị Nam  Ủy viên UBKT 0328.323.134
Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
1 Đ/c Vũ Minh Trung Chánh Văn phòng 0912.224.304
2 Đ/c Tăng Kế Nghĩa Phó Chánh Văn phòng 0914.257.900
3 Đ/c Trần Ngọc Sơn Phó Chánh Văn phòng 0912.510.016
4 Đ/c Nguyễn Thành Nam Chuyên viên  0931.665.113
5 Đ/c Nguyễn Đức Luyện Văn thư 0944.959.868
6 Đ/c Phạm Thị Hiền Lưu trữ 0948.070.000
7 Đ/c Đào Ngọc Tuấn Lái xe 0912.299.019