HDNV - Công tác kiểm tra

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Biểu mẫu thống kê kèm theo CV 98-CV/UBKT
2 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Đề cương Báo cáo kèm theo công văn 98-CV/UBKT
3 Số 98-CV/UBKT 02/6/2022 Về việc gửi báo cáo và biểu mẫu thống kê