Hướng dẫn nghiệp vụ

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn
2 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Biểu mẫu thống kê kèm theo CV 98-CV/UBKT
3 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Đề cương Báo cáo kèm theo công văn 98-CV/UBKT
4 Số 98-CV/UBKT 02/6/2022 Về việc gửi báo cáo và biểu mẫu thống kê
5 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
6 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “An toàn, vệ sinh lao động” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
7 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
8 Các mẫu đề nghị khen thưởng (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
9 72/QĐ-LĐLĐ 11/5/2022 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái.
10 Mẫu biểu chấm điểm đánh giá, phân xếp loại công đoàn cơ sở hằng năm
11 13/HD-LĐLĐ 10/5/2022 Hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
12 Nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở
13 25/4/2022 Hướng dẫn công tác Nữ công công đoàn cơ sở
14 25/4/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn
15 01/HD-UBKT 05/11/2018 Hướng dẫn chấm điểm, xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở hằng năm
16 09/HD-LĐLĐ 14/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
17 04/HD-LĐLĐ 16/3/2015 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” hằng năm
18 03/HD-TLĐ 20/02/2020 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
19 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
20 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 2
21 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 1