Văn bản đại hội XIII của Đảng

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
3 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025
4 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030
5 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng