Các Đoàn thể trực thuộc

DANH SÁCH
CÁC ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Số TT Họ và tên Chức vụ và Đơn vị công tác Điện thoại
Hội Cựu chiến binh Khối
1 Đoàn Quyết Thắng Chủ tịch 0912.061.575
2 Đào Duy Tuyên Phó Chủ tịch 0948.439.655
Đoàn thanh niên Khối
3 Phạm Thị Phương UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn TN khối 0977.606.825
4 Vũ Viết Thọ Cán bộ Đoàn chuyên trách 0375.814.697
Công đoàn viên chức tỉnh
5 Nguyễn Hữu Khoa Chủ tịch 0944.991.964
6 Nguyễn Thị Phương Thúy Phó Chủ tịch 0985.301.975
7 Vũ Thành Lâm Chuyên viên 0914.631.255