Giới thiệu chung

KHÁI QUÁT
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ
KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái kể từ khi thành lập đến nay đã trải qua nhiều lần sáp nhập, giải thể, tái lập và nhiều lần thay đổi các tên gọi khác nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của đất nước qua các thời kỳ.

Sau cách mạng tháng Tám thành công, bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh được thành lập, Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo nhanh chóng xây dựng các chi bộ cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy để lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh. Từ năm 1948, Tỉnh ủy Yên Bái đã quyết định thành lập 2 Liên chi ủy khối cơ quan tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và số lượng tổ chức đảng, đảng viên tăng lên, cùng sự đa dạng về loại hình chi bộ cơ quan, ngày 10-11-1955, Tỉnh ủy Yên Bái ra Nghị quyết thành lập Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Yên Bái, với tư cách là một đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, mốc son đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ Khối.

Sau 2 năm hoạt động, ngày 15-3-1957, Tỉnh ủy Yên Bái ra Nghị quyết kiện toàn và đổi tên Đảng ủy Dân Chính Đảng thành Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh Yên Bái. Với mô hình tổ chức mới, được kiện toàn và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới, Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ tốt chính trị tại địa phương, góp phần tích cực cùng quân và dân trong tỉnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và là hậu phương vững chắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1976, ba tỉnh Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lào Cai hợp nhất thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Các đảng ủy Chính Dân Đảng của 3 tỉnh cũng được hợp nhất thành Đảng ủy Chính Dân Đảng Hoàng Liên Sơn và di chuyển trụ sở lên thị xã Lào Cai.

Tháng 2-1979, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. Tỉnh ủy quyết định giải thể Đảng ủy Chính Dân Đảng tỉnh Hoàng Liên Sơn, chuyển các tổ chức đảng và đảng viên về Thị ủy Yên Bái quản lý. Đồng thời, thành lập các ban cán sự đảng, đảng đoàn trong các cơ quan tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với các cơ quan cấp tỉnh.

Sau 5 năm khắc phục hậu quả chiến sự biên giới, cuộc sống của nhân dân các dân tộc Hoàng Liên Sơn đã dần trở lại ổn định, các ngành, các cấp trở lại hoạt động bình thường, số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong khối cơ quan tỉnh tăng nhanh. Từ thực tế đó, ngày 24-8-1984, Tỉnh ủy ra Nghị quyết tái lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Từ tháng 10-1991, tỉnh Yên Bái được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Hoàng Liên Sơn, các chi, đảng bộ cơ quan cấp tỉnh của Yên Bái được tổ chức lại và tiếp tục hoạt động trong Đảng bộ các cơ quan tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 02-7-2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ làm việc của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Quy định số 293-QĐ/TW, ngày 23-3-2010 của Ban Bí thư, tháng 10-2010, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Yên Bái được đổi thành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, ngày 18-3-2011, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái được thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Yên Bái.

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, ngày 19-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2086-QĐ/TU về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái từ ngày 1-1-2020.

Sau hợp nhất, Đảng bộ Khối có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 51 đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở, trong đó có 47 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, 10 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp, 24 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, với gần 5.000 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối phần lớn có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đồng đều ở mức cao, có tầm ảnh hưởng trong công tác lãnh đạo, tham mưu, cụ thể hóa những quyết sách quan trọng, toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; các doanh nghiệp trong khối hầu hết thuộc các lĩnh vực trọng yếu, then chốt, hỗ trợ các thành phần kinh tế cùng phát triển, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của địa phương.

Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối đã có những đóng góp quan trọng đối với phong trào đấu tranh cách mạng cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của tỉnh Yên Bái. Các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái luôn tự hào vì đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống của quê hương trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục vươn lên, chủ động, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong khu vực theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.