Văn bản Tỉnh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 239/KH-UBND 30/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
2 2265/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
3 2266/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
4 2250/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Yên Bình
5 2251/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
6 2252/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
7 2256/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Yên
8 2255/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
9 2253/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
10 2254/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
11 2258/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
12 4028/UBND-XD 27/11/2023 Về việc hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
13 2203/QĐ-UBND. 24/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
14 2181/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
15 2182/QĐ-UBND. 22/11/2023 Quyết định về việc Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái
16 2180/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
17 235/KH-UBND. 22/11/2023 Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024
18 2126/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại Nhà khách Hào Gia trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
19 2128/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
20 2129/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
21 2118/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
22 2119/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035
23 2100/QĐ-UBND 14/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứngthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
24 2081/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
25 2087/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết đinh về việc công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
26 3808/UBND-NC 10/11/2023 Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc
27 2089/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
28 2088/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
29 2064./QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
30 227/KH-UBND 08/11/2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
31 2043/QĐ-UBND 07/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
32 26/2023/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
33 2026/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
34 225/KH-UBND 02/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bai về Đầy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025
35 25/2023/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
36 13/CT-UBND 31/10/2023 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
37 224/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
38 223/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 174-Ctr/Tu ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
39 1992/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023
40 3649/UBND-XD 30/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh
41 3638/UBND-VX 30/10/2023 Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế
42 24/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
43 221/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu xét tuyển chưa tuyển dụng được của năm 2023
44 1959/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
45 2257/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
46 1027/HD-VPUBND 27/10/2023 Hướng dẫn về xử lý đơn thư công dân và xử lý hậu sự đối với công dân Yên Bái tử vong ở nước ngoài
47 1955/QĐ-UBND 27/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
48 1932/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đất làm gạch trong diện tích thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch đất sét nung lò tuynel công suất 10 triệu viên/năm tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Hợp tác xã Mạnh San
49 1933/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
50 214/KH-UBND 20/10/2023 Kế hoạch Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
51 1877/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
52 1879/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm và sinh phẩm y tế sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
53 1871/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024
54 1859/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
55 1855/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
56 1854/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
57 1849/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Chợ xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
58 3335/UBND-VX 06/10/2023 Công văn về việc khẩn trương khảo sát, xây dựng các phương án cụ thể để tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
59 3351/UBND-NC 06/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
60 208/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
61 3249/UBND-NC 04/10/2023 Công văn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác PCCC&CNCH
62 1788/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thị xã Nghĩa Lộ khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028
63 1790/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
64 3298/UBND-VX 03/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
65 3565/UBND-VX 24/10/2023 Công văn về việc điều chỉnh nhiệm vụ tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh
66 216/KH-UBND 23/10/2023 Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2024
67 1887/QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
68 178/KH-UBND 15/8/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
69 1422/QĐ-UBND 10/8/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
70 02-CĐ-UBND 08/8/2023 Công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
71 1341/QĐ-UBND 07/8/2023 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023
72 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
73 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
74 1349/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
75 171/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
76 1350/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
77 172/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
78 1340/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
79 1346/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được đính chính (tên thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
80 1347/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
81 170/KH-UBND 25/7/2023 Kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
82 1306/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
83 1307/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
84 2339/UBND-VX 24/7/2023 Công văn về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
85 1313/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc thưởng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII – Năm 2022
86 169/KH-UBND 24/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
87 82/TB-UBND 18/7/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023
88 167/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Yên Bái năm 2023
89 166/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
90 1288/QĐ-UBND 18/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
91 1236/QĐ-UBND 14/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
92 18/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái
93 19/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
94 161/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
95 162/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 và 2024
96 1218/QĐ-UBND 12/7/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa tỉnh Yên Bái
97 2221/UBND-XD 12/7/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
98 163./KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
99 1212/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
100 11/CT-UBND 10/7/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
101 160/KH-UBND 10/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”
102 1192/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất 03 Hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình
103 2156/UBND-NC 07/7/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
104 157/KH-UBND 06/7/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
105 153/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Yên Bái năm 2023
106 152/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái năm 2023
107 1136/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
108 194/QĐ-BCĐ 30/6/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
109 1145/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
110 1119/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
111 2028/UBND-NC 29/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
112 1103/QĐ-UBND 28/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
113 72/TB-UBND 27/6/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2023)
114 1986/UBND-VX 27/6/2023 Công văn về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
115 1084/QĐ-UBND 23/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
116 10/CT-UBND 22/6/2023 Chỉ thị về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
117 9/CT-UBND 20/06/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
118 148/KH-UBND 20/6/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
119 145/KH-UBND 19/6/2023 Kế hoạch Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
120 16/KH-HĐND 19/6/2023 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái năm 2023
121 1864/UBND-NC 19/6/2023 Công văn về việc đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Đề án 06, cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
122 16/2023/QĐ-UBND 19/6/2023 Quyết định ban hành Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (ngoài lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
123 1798/UBND-NC 14/6/2023 Công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, HSSV trên địa bàn tỉnh
124 1777/UBND-NC 13/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách TTHC, cải thiện môi tường kinh doanh
125 15/2023/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
126 1668/UBND-CV 05/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
127 906/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
128 1621/BQL-VX 01/6/2023 Công văn về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023
129 132/KH-UBND 29/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
130 854/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
131 1095/QĐ-UBND 26/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
132 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái
133 175/UBND-VX 17/01/2023 Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
134 67/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
135 02/CTr-UBND 16/01/2023 Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy
136 62/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022
137 5/TB-UBND 14/01/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và đón Xuân mới Quý Mão 2023
138 125/UBND-XD 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
139 109/UBND-NLN 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
140 38/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
141 86/UBND-NC 11/01/2023 Công văn về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
142 11/KH-BATGT 11/01/2023 Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
143 7/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
144 6/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
145 4/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
146 3/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch Triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm của tỉnh Yên Bái tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025
147 23/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
148 1/CT-UBND 05/01/2023 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
149 1/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
150 02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
151 28/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước và chính quyền cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
152 135/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là người lao động theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo quy định tại điểm 5 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và đối tượng do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo điểm c, mục 1, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái, đợt 32 năm 2021
153 03/KH-BTC 05/01/2022 KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm dần 2022 của BTC những ngày lễ lớn tỉnh
154 31/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
155 38/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
156 2897/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý sử dụng ngân sách nhà nước
157 35/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 tại tỉnh Yên Bái
158 2919/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định V/v phê duyệt kết quả Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
159 4262/UBND-TH 29/11/2021 Về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
160 09/2021/QĐ-UBND 20/06/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
161 10/2021/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
162 37-KH/TU 09/6/2021 Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”
163 20-NQ/TU 20/01/2021 Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp
164 08-CT/TU 25/3/2021 Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
165 06-CT/TU 24/3/2021 Yên Bái ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới