VBĐUK - Công đoàn viên chức tỉnh

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/CTr-CĐVC 20/12/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028
2 67/QĐ-CĐVC 19/12/2023 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2023
3 01/CTr-CĐVC 14/8/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ VII và Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028
4 01/QC-CĐVC 03/8/2023 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028
5 51/QĐ-CĐVC 29/5/2023 Quyết định kiện toàn các tiểu ban chuẩn bị Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
6 34/QĐ-CĐVC 07/12/2022 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở năm 2022
7 Số 28/BC-CĐVC 09/11/2022 Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
8 Số 30/QĐ-CĐVC 07/10/2022 Quyết định Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
9 Thể lệ Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”.
10 01/QC-CĐVC 27/01/2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
11 23/BC- CĐVC 18/6/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
12 11/BC- CĐVC 17/5/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
13 09/BC-CĐVC 19/4/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
14 05/BC- CĐVC 20/02/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021
15 02 /BC- CĐVC 20/01/2021 báo cáo Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021