VBĐUK - Văn phòng cấp ủy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 252 - BC/BCĐ 14/10/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 09 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
2 251 - BC/ĐUK 14/10/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
3 302 - KL/ĐUK 6/10/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9 (chuyên đề)
4 271- KL/ĐUK 08/9/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9
5 237 - BC/ĐUK 5/9/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 9/2022
6 264 - KL/ĐUK 5/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8
7 230 - BC/ĐUK 05/8/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
8 270 - KL/ĐUK 6/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8 (Chuyên đề)
9 252 - KL/ĐUK Ngày /7/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7
10 231 - KL/ĐUK Ngày 06/6/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6
11 220 -BC/ĐUK Ngày 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
12 200 - KL/ĐUK Ngày 13/5/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5
13 45 - NQ/ĐUK Ngày 08/4/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 9, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
14 11 - CTHĐ/ĐUK Ngày 06/10/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
15 223 - BC/ĐUK 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
16 220 - BC/ĐUK 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
17 216 - BC/ĐUK 28/06/2022 BÁO CÁO sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
18 213 - BC/ĐUK 24/6/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
19 209 - BC/ĐUK 16/6/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022
20 203 - BC/ĐUK 06/6/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
21 198 - BC/ĐUK 13/5/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022
22 181 - KL/ĐUK 10/3/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2022
23 161 - KL/ĐUK 18/02/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 02/2022
24 156 - KL/ĐUK 14/01/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 01/2022
25 38 - NQ/ĐUK 18/01/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 8, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
26 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
27 186 - BC/ĐUK 08/03/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022
28 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
29 182 - BC/ĐUK 18/02/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022
30 181 - BC/ĐUK 14/02/2022 BÁO CÁO Tình hình tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
31 176 -BC/ĐUK 25/01/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
32 112 - BC/ĐUK 09/7/2021 Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
33 76 - BC/ĐUK 12/4/2021 Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
34 08 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
35 63 - BC/ĐUK 20/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
36 01 -QC/VPĐUK 25/3/2020 Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng uỷ Khối cơ quan Và doanh nghiệp tỉnh
37 01 -PC/VPĐUK 24/8/2020 Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp