VBĐUK - Đoàn thanh niên

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 16 -NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
2 12- CTr/ĐTNK 26/02/2021 Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
3 08- CTr/ĐTNK 20/02/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I; nhiệm kỳ 2020-2022
4 04-QC/ĐTNK 10/02/2020 Quy chế làm việc Của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022