VBĐUK - Công tác kiểm tra

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 10-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
2 Số 11-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
3 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
4 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
5 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn số 87-CV/UBKT
6 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021
7 05-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
8 04-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
9 05 -QĐ/UBKT 16/10/2020 Quy định Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
10 469-CV/ĐUK 02/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
11 03-QĐ/UBKT ĐUK 14/9/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
12 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
13 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
14 22 - NQ/ĐUK 16/4/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025
15 04-QĐ/UBKT 14/9/2020 Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”