Những giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo, tại Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 74 TCCSĐ, trong đó 44 đảng bộ cơ sở với 288 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở, với 4.759 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao cây giống cho hộ nghèo

Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” cùng với việc nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của công tác dân vận, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” để triển khai đến các chi, đảng bộ, đoàn thể trực thuộc, đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác dân vận ,đặc biệt là Đề án số 13 ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo“ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030.

Tích cực đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; Phân công Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phụ trách công tác dân vận và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công việc được giao của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời đưa nội dung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình vào chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm cũng như là một trong những tiêu chí để phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm…

Đồng chí Cao Xuân Chiểu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao kinh phí cho đại diện các hộ nghèo, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn xây dựng các mô hình, công trình phù hợp với tình hình, đặc điểm với tiêu chí: có sức lan tỏa, tạo được nhiều giá trị và có ý nghĩa trong xã hội  trên các lĩnh vực xây dựng đời sống xã hội, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở thân thiện, sâu sát, gần dân; xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; đảm bảo an ninh quốc phòng; xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phong trào thi đua an toàn, tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh, phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt…  được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia và có nhiều tập thể, cá nhân sáng tạo, tích cực tìm các phương pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả.

Do vậy, trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã đăng ký xây dựng 02 mô hình Dân vận khéo đó là mô hình về “Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” và mô hình “Tuyên truyền, áp dụng thực hiện bộ tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạnh phúc”; cấp cơ sở tiếp tục xây dựng, duy trì hiệu 101 mô hình, các mô hình mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 26 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế; 36 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội; 04 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 32 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị và 09 điển hình.

Qua đánh giá, các mô hình dân vận khéo được đăng ký, xây dựng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 cũng như thực hiện những việc khó, việc mới, những nhiệm vụ cần phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của các cấp ủy, đoàn thể. Các cơ quan nhà nước coi trọng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giảm phiền hà cho người dân; chú trọng công tác tiếp dân; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, hướng dẫn, quy định, quy chế, chính sách, các quy định trong nội bộ cơ quan… Các cấp uỷ trong các doanh nghiệp đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, thi đua sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn được nguồn vốn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện Đề án số 13 ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo“ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030 cũng như phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Đảng uỷ Khối xác định cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1). Tiếp tục tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền; tập trung hướng về cơ sở, kịp thời tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình điển hình trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

(2). Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh.

(3). Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu công tác dân vận và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tích cực triển khai cuộc thi về thi viết, phóng sự về các mô hình “Dân vận khéo”; mở chuyên mục giới thiệu về các mô hình dân vận khéo trên Trang thông tin điện tử của Đảng uỷ Khối.

(4). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Đánh giá phương pháp thực hiện, cách làm, những nội dung đổi mới, sáng tạo để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn xây dựng các mô hình phù hợp. Chú trọng duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả thiết thực và sức lan toả mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

(5). Nghiêm túc thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả trong thực hiện phong trào, đồng thời chú trọng nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay. Thường xuyên tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt để nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Đức Hậu

Bài viết mới nhất: