Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình hành động 135

Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết với các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực với tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, vượt khó vươn lên để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đảng uỷ Khối tuyên dương các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2022

Để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu cụ thể với các giải pháp sát với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong Khối. Đặc biệt, đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, lề lối làm viêc của các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối. Sắp xếp, kiện toàn ổn định tổ chức các ban, văn phòng, đoàn thể Khối sau hợp nhất.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh cán bộ, tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ..

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã xác định chủ đề đó là “Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược và 5 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là đột phá về thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và đột phá  trong việc phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp bằng các Chương trình hành động, kế hoạch và Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ Khối kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở

Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối đã triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy Khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đến nay, Cấp ủy các chi, đảng bộ khối ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội đặc thù và các đơn vị sự nghiệp đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Cấp ủy các chi, đảng bộ trong khối đã xác định và thực hiện hoàn thành toàn bộ 1.966 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó: 365 nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy và 1.601 nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao và các cơ quan, đơn vị xác định

Các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chủ động liên doanh, liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ qua đó, kết quả sản xuất, kinh doanh cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 9.899 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,6 triệu đồng/tháng (đạt 106% kế hoạch); nộp ngân sách đạt 870 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội đạt trên 60,8 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, nổi bật là thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, triển khai nghị quyết bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của Đảng bộ Khối. (Tổ chức học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết bằng hình thức trực tuy; duy trì hoạt động thường xuyên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối…

Các đoàn thể Khối tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị từ Đảng ủy Khối đến cơ sở được quan tâm thực hiện gắn với giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện các khâu trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy đánh giá sát, đúng tình hình hoạt động của tổ chức đảng; kịp thời chỉ đạo, khắc phục yếu kém, khuyết điểm, xử lý vi phạm, bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các đoàn thể khối đẩy mạnh thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả và thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh.

Quan tâm thực hiện các khâu đột phá chiến lược về chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt kết quả thiết thực.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật trong Đảng.

Đức Phương

Bài viết mới nhất: