Nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định số 50- QĐ/TU, ngày 15/4/2024 của tỉnh uỷ Yên Bái về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngày 15/4/2024, Tỉnh uỷ Yên Bái đã ban hành Quy định số 50- QĐ/TU, về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy định được ban hành đã bám sát Quy định 131-QĐ/TW, qua đó đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ đặt ra, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng ta trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giám sát tại chi bộ cơ sở

Quy định 50- QĐ/TU có 4 chương và 12 điều đã khẳng định rõ quan điểm, chủ trương của Tỉnh uỷ là là tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán…Đồng thời cũng là những cơ chế, biện pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao…

Quy định số 50- QĐ/TU đã chỉ rõ và nhận diện các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; xác lập các chuẩn mực hành động và nêu rõ nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng…

Quy định cũng đề ra cơ chế để phòng ngừa và bảo đảm mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, công khai, minh bạch phải gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Quy định số 50- QĐ/TU đã chỉ rõ các nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trách nhiệm của các cấp, các ngành, chỉ rõ 22 hành vi điển hình của tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp uỷ, tổ chức đảng, cá nhân có liên quan trong giải quyết, xử lý các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

Đoàn đại biểu của Đảng uỷ Khối báo công và Dâng hương Bác tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Quy định cũng nghiêm cấm các hành vi: Can thiệp trái quy định vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, thi hành kỷ luật đảng. Thiết lập quan hệ để hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích chạy tội, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người có thẩm quyền quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết về kết luận, quyết định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán không đúng bản chất sự việc. Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán và các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán.

Quy định 50- QĐ/TU nêu rõ: Cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán thì bị xem xét, thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người đã chuyến công tác hoặc nghỉ hưu) vi phạm đều bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trường hợp vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc xử lý nội bộ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quvền phải kịp thời giải quyết đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thông tin phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Việc ban hành Quy định 50- QĐ/TU mang ý nghĩa rất quan trọng, góp phần kiểm soát quyền lực có hiệu quả, trước hết là kiểm soát ở chính những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, bảo vệ, thực thi pháp luật. Quy định được xây dựng trên bám sát Quy định 131- QĐ/TU gắn với tình hình thực tiễn của Tỉnh Yên Bái ; là bước đi mới nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Hoan

Bài viết mới nhất: