Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Định hướng phát triển tỉnh Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Định hướng phát triển tỉnh Yên Bái xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc – Từ lý luận đến thực tiễn”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học ngày 29/5/2024 tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

Hội thảo đã có 14 tham luận của các cán bộ, giảng viên tham gia đóng góp nhiều vấn đề từ nghiên cứu lý luận đến tổng kết thực tiễn về “Định hướng phát triển tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của tỉnh trong thời gian qua. Điển hình là các tham luận: phân tích làm rõ quan điểm của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về định hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; an ninh – quốc phòng; tài nguyên – môi trường; văn hóa, xã hội; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch,…

Các tham luận đã phân tích các kết quả nổi bật và nêu rõ phương hướng phát triển các lĩnh vực nêu trên theo định hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của tỉnh, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đề ra.

Kết quả của Hội thảo cho thấy, việc nghiên cứu, quán triệt và nắm vững quan điểm của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 về định hướng phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” từ lý luận đến thực tiễn là hết sức cần thiết, không chỉ mang lại những kết quả to lớn trong nhận thức, tư tưởng lý luận mà còn góp phần đánh giá một cách tổng quan quá trình thực tiễn thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Những tham luận sẽ là tư liệu tham khảo tốt cho đội ngũ giảng viên, học viên nhà trường trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức tại Trường và thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: