Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh

Chiều ngày 30/5/2024, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra của Đảng uỷ Khối và các đồng chí Ban Chấp hành Chi bộ Bân Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra về việc  lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Nghị quyết số 66-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Quyết định số 300-QĐ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái; Quy chế số 21-QC/ĐUK ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 đối với Ban Chấp hành Chi bộ và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc.

Qua đánh giá, Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dan tộc đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác dân vận; nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong cơ quan về công tác dân vận được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc tỉnh. Nội dung, phương pháp công tác dân vận được chú trọng, tăng cường và có đổi mới.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Chi bộ quan tâm đầy đủ: Công tác dân vận chính quyền được thực hiện thường xuyên gắn với thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện tốt công tác tiếp công dân.

Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; qua đó đã góp phần tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quy chế dân chủ; luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến góp ý của cán bộ, công chức; tạo điều kiện để cán bộ công chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động chung của cơ quan; trong xây dựng, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đ/c Đỗ Quang Minh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời có kế hoạch khắc phục và đề ra giải pháp khắc phục.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận nói riêng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung. Tích cực, chủ động hơn nữa trong học tập, nghiên cứu các văn bản, quy định mới về công tác dân vận để nâng cao hơn nữa kỹ năng, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Ngọc Khánh

Bài viết mới nhất: