Tăng 15% trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Trưởng công an xã, và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng tăng lên 3,5 triệu đồng, từ ngày 1/7/2024…

Ảnh minh họa.

Căn cứ Nghị định 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 8/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Quy định được áp dụng với các đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Theo đó, từ ngày 1/7/2024, thực hiện điều chỉnh tăng thêm 15% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2024 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 x 1,15.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 1/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 11/2023/TT-BNV, đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, mức trợ cấp hằng tháng là 3 triệu đồng/tháng. Đối với các chức danh còn lại là 2,817 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức điều chỉnh chung, Thông tư số 8 của Bộ Nội vụ cũng quy định, từ ngày 1/7/2024, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mà họ có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng, đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được quy định tại Thông tư này, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,5 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2024.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: