Văn bản Đảng ủy Khối

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1060 -CV/ĐUK 23/11/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 11/2023
2 226 -KH/ĐUK 17/11/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
3 1043-CV/ĐUK 03/11/2023 V/v rà soát, kiện toàn nhân sự tham gia Tổ cộng tác viên BCĐ 35 của Đảng ủy Khối; gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và thực hiện một số nội dung liên quan
4 1030-CV/ĐUK 20/10/2023 V/v tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5 997 -CV/ĐUK 26/9/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 9 năm 2023
6 04-ĐLGTT/ĐUK 22/9/2023 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
7 216-KH/ĐUK 22/9/2023 Kế hoạch Tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
8 214 -KH/ĐUK 19/9/2023 Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
9 213 -KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
10 211 - KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý III năm 2023
11 210 - KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
12 209 -KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Tổ chức đoàn đại biểu đi báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Ninh Bình
13 963-CV/ĐUK 25/8/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 8 năm 2023
14 206 -KH/ĐUK 15/8/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
15 05 -TL/BTCCT 15/8/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
16 939 -CV/ĐUK 31/7/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”
17 937-CV/ĐUK 25/7/2023 V/v phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 648-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
18 935-CV/ĐUK 21/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tháng 7/2023
19 363 -BC/BCĐ 17/7/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi 6 tháng đầu năm 2023; Và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
20 929 - CV/ĐUK 14/7/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2023
21 361 - BC/BCĐ 14/7/2023 Báo cáo Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
22 360 - BC/ĐUK 30/6/2023 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
23 359 - BC/ĐUK 29/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
24 358 - BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
25 357 -BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
26 356 - BC/ĐUK 26/6/2023 Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
27 355 - BC/ĐUK 16/6/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận từ sau Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến ngày 15/6/2023
28 353 - BC/ĐUK 14/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023
29 348 -BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo kết quả Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
30 347 - BC/BCĐ 09/6/2023 Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
31 346 - BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai Kế hoạch hành động số 20-KH/UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng năm 2023
32 879 -CV/ĐUK 24/5/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 5/2023
33 193 -KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
34 190-KH/ĐUK 12/4/2023 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
35 193-KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
36 192 - KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023
37 189 - KH/ĐUK 11/4/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 theo kế hoạch số 123-KH/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy
38 185-KH/ĐUK 23/3/2023 Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
39 184 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023
40 828 - CV/ĐUK 23/3/2023 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư
41 185 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
42 825 -CV/ĐUK 22/3/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 3 năm 2023
43 820 - CV/ĐUK 20/3/2023 V/v tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
44 811 - CV/ĐUK 09/3/2023 V/v thực hiện tốt các nội dung về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới
45 178 - KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
46 802 - CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
47 799 - CV/ĐUK 21/2/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
48 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
49 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
50 802-CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
51 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
52 799 - CV/ĐUK 21/02/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
53 179 - KH/ĐUK 20/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
54 176 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
55 173 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch Công tác tuyên truyền năm 2023
56 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
57 172 - KH/ĐUK 03/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
58 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
59 785 - CV/ĐUK 19/01/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2022
60 783 - CV/ĐUK 17/01/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
61 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
62 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
63 175 KH/ĐUK 08/01/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2023
64 170 -KHPH/ĐUK-YBA 05/01/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023
65 Số 763-CV/ĐUK Ngày 08/12/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 35-QĐ/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
66 Số 1355-QĐ/ĐUK Ngày 30/11/2022 Quyết định V/v thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm năm 2022
67 762 - CV/ĐUK 08/12/2022 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
68 749 -CV/ĐUK 23/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
69 164 - KH/ĐUK 25/11/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
70 163 -KH/ĐUK 18/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
71 Số 28/BC-CĐVC 09/11/2022 Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
72 Số 19/KH-CĐVC 04/10/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
73 Số 08/HD-CĐVC 17/10/2022 Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
74 Số 18/KH-CĐVC 15/10/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
75 Số 30/QĐ-CĐVC 07/10/2022 Quyết định Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
76 Số 07/HD-CĐVC 21/9/2022 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022
77 27/CĐVC 16/9/2022 Công văn tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022
78 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Mẫu phiếu đánh giá nêu gương kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
79 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 6 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
80 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 5 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
81 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 4 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
82 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 3 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
83 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 2 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU về thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
84 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 1 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
85 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 HHướng dẫn thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
86 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Phụ lục kèm theo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
87 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
88 Số 445 -CV/ĐUK 05/11/2021 Công văn V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
89 Số 225-BC/ĐUK 19/7/2022 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
90 Số 326-CV/ĐUK 16/7/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
91 Số 49 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý
92 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
93 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định
94 Số 26 -KH/ĐUK 07/12/2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 – 2025
95 Số 158 -KH/ĐUK 25/10/2022 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
96 Số 222 -CV/ĐUK 29/3/3021 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn sinh hoạt và dự sinh hoạt chi bộ
97 Số 204 -CV/ĐUK 08/3/2021 Công văn về công tác tổ chức đảng, đảng viên
98 Số 244-BC/ĐUK 29/9/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 14-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ
99 Số 16 -QĐ/ĐUK 20/10/2022 Quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
100 Số 08 -CV/ĐUK 08/7/2020 Công văn về công tác đảng viên
101 Số 431 -CV/ĐUK 26/10/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 28/9/2021; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và thực hiện chỉ tiêu trong công tác phát triển đảng viên
102 Biểu 5 06/12/2021 Biểu 5 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
103 Biểu 4 06/12/2021 Biểu 4 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
104 Biểu 3 06/12/2021 Biểu 3 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
105 Biểu 2 06/12/2021 Biểu 2 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
106 Biểu 1 06/12/2021 Biểu 1 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
107 Số 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
108 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch
109 Số 612 -CV/ĐUK 09/6/2022 Công văn V/v xây dựng hồ sơ quy hoạch cán bộ
110 Số 682 -CV/ĐUK 26/8/2022 Công văn về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Đảng bộ
111 Số 632-CV/ĐUK 20/8/2022 Về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Chi bộ
112 Số 632 -CV/ĐUK 28/6/2022
113 Số 642 -CV/ĐUK 12/7/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
114 Số 7-03-CV/ĐUK 23/9/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
115 Số 496 -CV/ĐUK 31/12/2021 Công văn V/v thực hiện Công văn số 1178-CV/ĐUB Ngày 01/12/2021 của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao
116 Số 43 -NQ/ĐUK 10/3/2022 Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
117 Số 09 -QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
118 Số 263 -QĐ/ĐUK 09/10/2020 Quyết định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
119 Số 976 -QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quyết định kiện toàn các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
120 Số 54 - SL/ĐUK 20/8/2021 Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên
121 Số 53 - SL/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
122 Số 366 -CV/ĐUK 18/8/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Quy định số 10-QĐ/TU
123 Số 260 -BC/ĐUK 09/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
124 743 - CV/ĐUK 09/11/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các nội dung trọng tâm tháng 11/2022
125 722 - CV/ĐUK 22/10/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
126 721 - CV/ĐUK 13/10/2022 V/v lựa chọn tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022
127 710 - CV/ĐUK 27/9/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
128 687 - CV/ĐUK 07/9/2022 V/v báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
129 684 - CV/ĐUK 26/8/2022 V/v phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hống Phong
130 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022
131 Số 133 -KH/ĐUK 18/5/2022 Kế hoạch Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và công tác quản lý hồ sơ đảng viên, năm 2022
132 Số 132 -KH/ĐUK 16/5/2022 Kế hoach triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
133 Số 123 -KH/ĐUK 04/4/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
134 Số 68-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 41-QĐ/TW ngay 03/11/20211 của Bộ Chính trị về viêc miễn nhiệm, tưc chức đối với cán bộ
135 Số 67 -SL/ĐUK 19/7/2022 Sao lục Quyết định số 61-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp uỷ địa phương
136 Số 66 -SL/ĐUK 20/7/2022 Sao luc Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
137 Số 629 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
138 Số 63-SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
139 Số 69-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 21-QĐ/Tu ngày 20/122/2021 của BTVTU về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
140 Số 65 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên
141 Số 64 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Kết luận số 68b-KL/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
142 Số 631 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
143 Số 1170 -QĐ/ĐUK 19/7/2022 Quyết định về viêc phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng Chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
144 Số 517 -CV/ĐUK 21/02/2022 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Xây dựng chi bộ kiểu mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)
145 Số 128 -KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
146 Số 1179 -QĐ/ĐUK 08/8/2022 Quyết định V/v hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
147 Số 02 -ĐA/ĐUK 05/8/2022 Đề án Hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
148 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn về việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
149 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo phiếu giới thiệu
150 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo xác định tuổi quy hoạch
151 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo kết quả kiểm phiếu
152 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu
153 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Biểu
154 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
155 Số 149 -QĐ/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
156 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
157 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
158 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
159 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 2
160 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Mẫu phiếu kèm theo
161 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
162 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
163 252 - BC/BCĐ 14/10/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 09 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
164 251 - BC/ĐUK 14/10/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
165 302 - KL/ĐUK 6/10/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9 (chuyên đề)
166 153-KH/ĐUK 29/9/2022 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
167 06/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
168 150 - KH/ĐUK-HHDN 15/9/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
169 03 - ĐLGTT/ĐUK 15/9/2022 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
170 696-CV/ĐUK 16/9/2022 V/v thông báo thời gian và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023 trên Trang Website Đảng uỷ Khối
171 271- KL/ĐUK 08/9/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9
172 237 - BC/ĐUK 5/9/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 9/2022
173 05/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn các hoạt động tổ chức tết Trung thu – Rằm tháng Tám năm 2022
174 12/KH-CĐVC 20/6/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2022)
175 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
176 1223 -QĐ/ĐUK 22/8/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
177 114 - KH/ĐUK 08/8/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
178 264 - KL/ĐUK 5/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8
179 230 - BC/ĐUK 05/8/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
180 270 - KL/ĐUK 6/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8 (Chuyên đề)
181 142 - KH/ĐUK 28/7/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
182 29 - CV/BTG 01/8/2022 V/v đề nghị thống kê các ấn phẩm lịch sử giai đoạn 2018 – 2022
183 01 -ĐA/ĐUK 18/7/2022 Đề án Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 – 2025
184 01-CV/BTCĐUK 04/5/2022 V/v chỉ đạo quy hoạch cán bộ
185 654 -CV/BTCĐUK 21/7/2022 V/v đăng ký tập huấn bồi dưỡng cấp ủy năm 202
186 652 - CV/ĐUK 19/7/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW
187 252 - KL/ĐUK Ngày /7/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7
188 231 - KL/ĐUK Ngày 06/6/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6
189 223 - BC/ĐUK Ngày 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
190 220 -BC/ĐUK Ngày 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
191 139 - KH/ĐUK Ngày 12/7/2022 KẾ HOẠCH Triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”
192 54 - NQ/ĐUK Ngày 15/7/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
193 200 - KL/ĐUK Ngày 13/5/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5
194 45 - NQ/ĐUK Ngày 08/4/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 9, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
195 11 - CTHĐ/ĐUK Ngày 06/10/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
196 223 - BC/ĐUK 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
197 631-CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
198 629 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 48-QĐ/TW
199 220 - BC/ĐUK 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
200 367 -CV/ĐUK 18/8/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
201 636 - CV/ĐUK 07/7/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 7/2022
202 216 - BC/ĐUK 28/06/2022 BÁO CÁO sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
203 630 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư
204 213 - BC/ĐUK 24/6/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
205 209 - BC/ĐUK 16/6/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022
206 11/KH-CĐVC 03/6/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
207 04/HD-CĐVC 25/5/2022 Hướng dẫn sơ kết 5 năm cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động
208 203 - BC/ĐUK 06/6/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
209 599 - CV/ĐUK 20/5/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
210 03 - CT/ĐUK 13/5/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
211 128 - KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
212 98 -KH/ĐUK 18/11/2021 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022
213 66-QĐ/ĐUK 21/8/2020 Quyết định Thành lập các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
214 43-NQ/ĐUK 10/3/2022 Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
215 09-QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quy định Về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
216 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
217 24/KH-LĐLĐ 27/4/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (của Liên đoàn Lao động tỉnh)
218 10/KH-CĐVC 04/5/2022 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Công đoàn Viên chức tỉnh
219 198 - BC/ĐUK 13/5/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022
220 579-CV/ĐUK 29/4/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 5/2022
221 09 - HD/ĐUK 28/4/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022
222 Số 10-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
223 Số 11-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
224 127 - KH/BCĐ 18/4/2022 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
225 125 - KH/ĐUK 13/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái
226 566 - CV/ĐUK 14/4/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X
227 06/KH-CĐVC 18/3/2022 Kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022
228 03/HD-CĐVC 16/3/2022 Hướng dẫn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2022
229 02/HD-CĐVC 18/02/2022 Hướng dẫn thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”
230 10/02/2022 Đề cương tuyên truyền ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
231 03/CĐVC 10/02/2022 Công văn về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2022
232 01/KH-CĐVC 08/2/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022
233 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
234 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
235 181 - KL/ĐUK 10/3/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2022
236 177 -BC/ĐUK 25/01/2022 Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
237 161 - KL/ĐUK 18/02/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 02/2022
238 08/KH-CĐVC 04/4/2022 Kế hoạch Phát động cuộc thi “Góc làm việc xanh – sạch – đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022
239 156 - KL/ĐUK 14/01/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 01/2022
240 115 - KH/ĐUK 10/3/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023
241 110 - KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2022
242 108 -KH/ĐUK 20/01/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
243 38 - NQ/ĐUK 18/01/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 8, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
244 13-CTr/ĐUK 24/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
245 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
246 551 - CV/ĐUK 28/3/2022 V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 và triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW
247 540 - CV/ĐUK 18/3/2022 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-QĐ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022
248 119 - KH/ĐUK 18/3/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
249 118 -KHPH/ĐUK-ĐPTTHT 17/3/2022 Kế hoạch phối hợp Tuyên truyền các hoạt động về công tác xây dựng Đảng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2022
250 117 - KH/ĐUK 17/3/2022 Kế hoạch Tổ chức thí điểm việc dạy và học trực tuyến đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới
251 08-HD/ĐUK 17/3/2022 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”
252 534 - CV/ĐUK 11/3/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối chỉ đạo trong tháng 3 năm 2022
253 116 - KH/ĐUK 11/3/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
254 21 - QC/ĐUK 01/3/2022 Quy chế Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
255 Số 90-CV/UBKT 2022 Công văn số 90-CV/UBKT ngày 09/3/2022
256 90-CV/UBKT 09/3/2022 V/v thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
257 186 - BC/ĐUK 08/03/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022
258 Số 87-CV/UBKT 2022 Công văn số 87-CV/UBKT và các mẫu
259 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
260 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
261 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn số 87-CV/UBKT
262 520 - CV/ĐUK 23/02/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới
263 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
264 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021
265 112-KH/ĐUK 18/02/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
266 182 - BC/ĐUK 18/02/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022
267 181 - BC/ĐUK 14/02/2022 BÁO CÁO Tình hình tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
268 111 - KH/ĐUK 10/02/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022
269 176 -BC/ĐUK 25/01/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
270 107 -KH/ĐUK 14/01/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
271 503-CV/ĐUK 17/01/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2022 và thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022 và hằng năm
272 07 - HD/ĐUK 16/12/2021 HƯỚNG DẪN xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
273 485- CV/ĐUK 14/12/2021 V/v báo cáo số liệu về kết quả rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên năm 2021
274 102 - KH/ĐUK 03/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
275 474 - CV/ĐUK 03/12/2021 V/v tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, an ninh và các nội dung quan trọng đầu tháng 12 năm 2021
276 05-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
277 Các văn bản của ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
278 04-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
279 05 -QĐ/UBKT 16/10/2020 Quy định Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
280 469-CV/ĐUK 02/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
281 100-KH/ĐUK 25/11/2021 Kế hoạch số 100-KH/ĐUK thực hiện Đề án 04 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021-2025
282 467-CV/ĐUK 29/11/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
283 99 - KH/ĐUK 20/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
284 97 - KH/ĐUK 17/11/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
285 03-QĐ/UBKT ĐUK 14/9/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
286 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
287 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
288 455-CV/ĐUK 16/11/2021 V/v triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 11/2020
289 426-CV/ĐUK 19/10/2021 V/v rà soát triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 10/2021
290 05-HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
291 Số: 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp
292 401 - CV/ĐUK 24/9/2021 V/v triển khai các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương
293 384 - CV/ĐUK 09/9/2021 V/v thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
294 84 - KH/ĐUK 06/10/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
295 11 - CTHĐ/ĐUK 06/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
296 10 -CTr/ĐUK 18/8/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
297 09 - CTr/ĐUK 14/5/2021 Chương trình Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Giai đoạn 2021- 2025
298 74 - KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
299 62 - KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch, công nghiệp và ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
300 60 - KH/ĐU 27/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
301 Bộ câu hỏi tham khảo Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” năm 2021
302 05-TL/BTCCT 27/9/2021 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
303 82 - KH/ĐUK 22/9/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 – 01/10/2011) và kỷ niệm 17 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2021) – Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
304 78- KHPH/ĐUK-SNV 09/9/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
305 Thể lệ Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”.
306 123/KH-TLĐ 03/8/2021 Kế hoạch Cuộc thi viết về Dân tộc, Tôn giáo
307 35/CĐVC 27/8/2021 Công văn tuyên truyền, vận động CCVCLĐ sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19; viết về công tác dân tộc, tôn giáo và Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”
308 77-KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
309 17/KH-CĐVC 03/8/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
310 05 -HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
311 16 -NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
312 22 - NQ/ĐUK 16/4/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025
313 07 - CTr/CCB 29/02/2020 Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022
314 01 /QC-CCB 26/02/2020
315 16/KH-CĐVC 02/7/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (Bổ sung Kế hoạch số 03/KH-CĐVC ngày 24/02/2021 của CĐVC tỉnh)
316 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch công tác công đoàn năm 2021
317 01/QC-CĐVC 27/01/2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
318 03 - KH/VPĐUK 03/02/2021 Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021
319 112 - BC/ĐUK 09/7/2021 Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
320 76 - BC/ĐUK 12/4/2021 Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
321 08 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
322 63 - BC/ĐUK 20/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
323 01 -QC/VPĐUK 25/3/2020 Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng uỷ Khối cơ quan Và doanh nghiệp tỉnh
324 01 -PC/VPĐUK 24/8/2020 Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
325 07/KH-CĐVC 14/4/2021 Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025
326 03/KH- CĐVC 24/02/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
327 04/KH-CĐVC 01/3/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công chức, viên chức, lao động năm 2021
328 09/KH-CĐVC 15/4/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
329 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch Công tác công đoàn năm 2021
330 03/HD-LĐLĐ 24/5/2021 Hướng dẫn Triển khai các hoạt động hưởng ứng các ngày Dân số Thế giới (11/7), ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em
331 23/BC- CĐVC 18/6/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
332 11/BC- CĐVC 17/5/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
333 09/BC-CĐVC 19/4/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
334 05/BC- CĐVC 20/02/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021
335 02 /BC- CĐVC 20/01/2021 báo cáo Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
336 20/ BC- CCB 19/3/2021 Báo cáo Kết quả công tác Quý I Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
337 17/BC-CCB 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
338 11/KH-CCB 13/01/2021 Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021
339 12- CTr/ĐTNK 26/02/2021 Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
340 08- CTr/ĐTNK 20/02/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I; nhiệm kỳ 2020-2022
341 04-QC/ĐTNK 10/02/2020 Quy chế làm việc Của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022
342 187-CV/ĐUK 09/02/2021 V/v xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm
343 180-CV/ĐUK 26/01/2021 V/v Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
344 179-CV/ĐUK 25/01/2021 V/v triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng
345 29-KH/ĐUK 19/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
346 13-KH/ĐUK 06/4/2020 Kế hoạch Tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
347 10-CV/UBKT 14/9/2020 V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở
348 04-QĐ/UBKT 14/9/2020 Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”
349 01-HD/ĐUK 08/12/2020 Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
350 38-CV/UBKT 15/3/2021 V/v quy định thời gian gửi báo cáo (tháng, quý, năm) kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
351 267-CV/UBKT 19/5/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII