Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng trên 130 mô hình Dân vận khéo

Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” cùng với việc nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của công tác dân vận. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án 13- ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hội thi Dân vận khéo tại Chi bộ Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Đã ban hành văn bản để cụ thể hóa các tiêu chí, đẩy mạnh việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực và bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các chi đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối triển khai, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”  gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời cụ thể hóa cách thức triển khai phong trào và quy trình xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực…

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao cây giống cho hộ nghèo tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn

Đến nay đã có 100% cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể Khối phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trong đó các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với 133 mô hình dân vận khéo, trong đó có 02 mô hình cấp Đảng ủy Khối và 122 mô hình, 09 điển hình cấp cơ sở.

Qua đó đã góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hoàng Thị Phòng

Bài viết mới nhất: