Hệ thống văn bản

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 42-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
2 21-KH/TW 28/11/2023 Kế hoạch số 21-KH/TW ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
3 20-KH/TW 28/11/2023 Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
4 19-KH/TW 27/11/2023 Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
5 45-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
6 43-NQ/TW 24/11/2023 Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
7 Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
8 239/KH-UBND 30/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
9 2265/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
10 2266/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
11 2250/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Yên Bình
12 2251/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
13 2252/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
14 2256/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Yên
15 2255/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
16 2253/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
17 2254/QĐ-UBND, 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
18 2258/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
19 1060 -CV/ĐUK 23/11/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 11/2023
20 4028/UBND-XD 27/11/2023 Về việc hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
21 2203/QĐ-UBND. 24/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
22 226 -KH/ĐUK 17/11/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
23 2181/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
24 2182/QĐ-UBND. 22/11/2023 Quyết định về việc Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Yên Bái
25 2180/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định công nhận xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
26 235/KH-UBND. 22/11/2023 Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024
27 2126/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại Nhà khách Hào Gia trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
28 2128/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
29 2129/QĐ-UBND 16/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
30 2118/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
31 2119/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035
32 1043-CV/ĐUK 03/11/2023 V/v rà soát, kiện toàn nhân sự tham gia Tổ cộng tác viên BCĐ 35 của Đảng ủy Khối; gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và thực hiện một số nội dung liên quan
33 2100/QĐ-UBND 14/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứngthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
34 2081/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
35 2087/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết đinh về việc công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
36 3808/UBND-NC 10/11/2023 Công văn về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc
37 2089/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Mường Lai, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
38 2088/QĐ-UBND 10/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
39 2064./QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
40 227/KH-UBND 08/11/2023 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
41 2043/QĐ-UBND 07/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
42 184/NQ-CP 04/11/2023 Nghị quyết số 184/NQ-CP, ngày 4/11/2023 của Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
43 26/2023/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
44 2026/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định về việc công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
45 181/NQ-CP 02/11/2023 Nghị quyết số 181/NQ-CP, ngày 2/11/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm vụ chỉ thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
46 225/KH-UBND 02/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bai về Đầy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025
47 25/2023/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
48 13/CT-UBND 31/10/2023 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
49 224/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
50 223/KH-UBND 31/10/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 174-Ctr/Tu ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
51 1992/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định về việc thưởng công trình phúc lợi cho các thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023
52 3649/UBND-XD 30/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh
53 3638/UBND-VX 30/10/2023 Công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế
54 24/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
55 221/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái theo chỉ tiêu xét tuyển chưa tuyển dụng được của năm 2023
56 1959/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
57 2257/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
58 1027/HD-VPUBND 27/10/2023 Hướng dẫn về xử lý đơn thư công dân và xử lý hậu sự đối với công dân Yên Bái tử vong ở nước ngoài
59 1955/QĐ-UBND 27/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
60 1932/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đất làm gạch trong diện tích thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch đất sét nung lò tuynel công suất 10 triệu viên/năm tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Hợp tác xã Mạnh San
61 1933/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
62 1030-CV/ĐUK 20/10/2023 V/v tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
63 214/KH-UBND 20/10/2023 Kế hoạch Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
64 1877/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
65 1879/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm và sinh phẩm y tế sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
66 1871/QĐ-UBND 17/10/2023 Quyết định công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024
67 1859/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
68 1855/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
69 1854/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu phí trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
70 1849/QĐ-UBND 13/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng Chợ xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
71 41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
72 124-QĐ/TW 04/10/2023 Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
73 117-HD/BTGTW 02/10/2023 Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028
74 62-KL/TW 02/10/2023 Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
75 3335/UBND-VX 06/10/2023 Công văn về việc khẩn trương khảo sát, xây dựng các phương án cụ thể để tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
76 3351/UBND-NC 06/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
77 997 -CV/ĐUK 26/9/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản tháng 9 năm 2023
78 208/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
79 3249/UBND-NC 04/10/2023 Công văn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác PCCC&CNCH
80 1788/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thị xã Nghĩa Lộ khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028
81 1790/QĐ-UBND 04/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
82 3298/UBND-VX 03/10/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
83 04-ĐLGTT/ĐUK 22/9/2023 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
84 216-KH/ĐUK 22/9/2023 Kế hoạch Tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XII năm 2023
85 3565/UBND-VX 24/10/2023 Công văn về việc điều chỉnh nhiệm vụ tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh
86 216/KH-UBND 23/10/2023 Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2024
87 214 -KH/ĐUK 19/9/2023 Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
88 213 -KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
89 1887/QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động; Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
90 211 - KH/ĐUK 15/9/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý III năm 2023
91 210 - KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
92 209 -KH/ĐUK 07/9/2023 Kế hoạch Tổ chức đoàn đại biểu đi báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Ninh Bình
93 117-QĐ/TW 18/8/2023 Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
94 963-CV/ĐUK 25/8/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 8 năm 2023
95 206 -KH/ĐUK 15/8/2023 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
96 05 -TL/BTCCT 15/8/2023 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023
97 178/KH-UBND 15/8/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
98 1422/QĐ-UBND 10/8/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
99 02-CĐ-UBND 08/8/2023 Công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
100 1341/QĐ-UBND 07/8/2023 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023
101 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
102 175/KH-UBND 02/8/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/5/2023 của Bộ Chính trị
103 114-QĐ/TW 11/7/2023 Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
104 113-QĐ/TW 10/07/2023 Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
105 939 -CV/ĐUK 31/7/2023 V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”
106 1349/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
107 171/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Tổ chức Festival trình diễn khèn Mông và công bố quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
108 1350/QĐ-UBND 28/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
109 172/KH-UBND 28/7/2023 Kế hoạch Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
110 1340/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
111 1346/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được đính chính (tên thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
112 1347/QĐ-UBND 27/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
113 170/KH-UBND 25/7/2023 Kế hoạch về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
114 937-CV/ĐUK 25/7/2023 V/v phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 648-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
115 1306/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
116 1307/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
117 2339/UBND-VX 24/7/2023 Công văn về việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
118 1313/QĐ-UBND 24/7/2023 Quyết định về việc thưởng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII – Năm 2022
119 169/KH-UBND 24/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
120 935-CV/ĐUK 21/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tháng 7/2023
121 109-HD/BTGTW 17/07/2023 Hướng dẫn số 109-HD/BTGTW ngày 17/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
122 82/TB-UBND 18/7/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái tại Hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai thí điểm ứng dụng công dân số YenBai-S và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023
123 167/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Yên Bái năm 2023
124 166/KH-UBND 18/7/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống
125 1288/QĐ-UBND 18/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
126 363 -BC/BCĐ 17/7/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi 6 tháng đầu năm 2023; Và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
127 1236/QĐ-UBND 14/7/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
128 929 - CV/ĐUK 14/7/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2023
129 361 - BC/BCĐ 14/7/2023 Báo cáo Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
130 18/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái
131 110-QĐ/TW 06/7/2023 Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
132 19/2023/QĐ-UBND 13/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
133 161/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
134 162/KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 và 2024
135 1218/QĐ-UBND 12/7/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa tỉnh Yên Bái
136 2221/UBND-XD 12/7/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
137 163./KH-UBND 12/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 160-CTr/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
138 1212/QĐ-UBND 11/7/2023 Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái
139 11/CT-UBND 10/7/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
140 160/KH-UBND 10/7/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”
141 1192/QĐ-UBND 07/7/2023 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Y học tỉnh Yên Bái trên cơ sở hợp nhất 03 Hội: Hội Y tế công cộng, Hội Y dược học và Hội Kế hoạch hóa gia đình
142 2156/UBND-NC 07/7/2023 Công văn về việc tăng cường tuyên truyền việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
143 157/KH-UBND 06/7/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
144 153/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022, để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Yên Bái năm 2023
145 152/KH-UBND 03/7/2023 Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tỉnh Yên Bái năm 2023
146 108-HD/BTGTW 20/06/2023 Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
147 1136/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động
148 194/QĐ-BCĐ 30/6/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động các Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
149 1145/QĐ-UBND 30/6/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái
150 360 - BC/ĐUK 30/6/2023 Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
151 1119/QĐ-UBND 29/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái
152 359 - BC/ĐUK 29/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
153 2028/UBND-NC 29/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
154 105-HD/BTGTW 29/05/2023 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
155 1103/QĐ-UBND 28/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
156 358 - BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
157 357 -BC/ĐUK 27/6/2023 Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
158 72/TB-UBND 27/6/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2023)
159 1986/UBND-VX 27/6/2023 Công văn về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
160 356 - BC/ĐUK 26/6/2023 Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
161 1084/QĐ-UBND 23/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
162 10/CT-UBND 22/6/2023 Chỉ thị về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
163 9/CT-UBND 20/06/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
164 148/KH-UBND 20/6/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
165 145/KH-UBND 19/6/2023 Kế hoạch Đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
166 16/KH-HĐND 19/6/2023 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái năm 2023
167 1864/UBND-NC 19/6/2023 Công văn về việc đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Đề án 06, cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
168 16/2023/QĐ-UBND 19/6/2023 Quyết định ban hành Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (ngoài lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
169 355 - BC/ĐUK 16/6/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận từ sau Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến ngày 15/6/2023
170 1798/UBND-NC 14/6/2023 Công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, HSSV trên địa bàn tỉnh
171 353 - BC/ĐUK 14/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023
172 1777/UBND-NC 13/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách TTHC, cải thiện môi tường kinh doanh
173 105-HD/BTGTW 29/5/2023 Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
174 348 -BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo kết quả Hội nghị giao ban doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
175 347 - BC/BCĐ 09/6/2023 Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
176 346 - BC/ĐUK 09/6/2023 Báo cáo Kết quả triển khai Kế hoạch hành động số 20-KH/UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng năm 2023
177 15/2023/QĐ-UBND 06/6/2023 Quyết định Ban hành quy định về bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
178 1668/UBND-CV 05/6/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
179 906/QĐ-UBND 02/6/2023 Quyết định phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
180 1621/BQL-VX 01/6/2023 Công văn về việc ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023
181 132/KH-UBND 29/5/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
182 854/QĐ-UBND 29/5/2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái
183 1095/QĐ-UBND 26/6/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
184 879 -CV/ĐUK 24/5/2023 V/v triển khai, thực hiện các văn bản của Tỉnh uỷ, ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tháng 5/2023
185 54-KL/TW 09/5/2023 Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
186 102-HD/BTGTW 27/4/2023 Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
187 193 -KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
188 114-KH/BTCTW 21/4/2023 Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
189 100-HD/BTGTW 17/4/2023 Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 17/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
190 190-KH/ĐUK 12/4/2023 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
191 193-KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án 13 – ĐA/TU, ngày 16/3/2023 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
192 192 - KH/ĐUK 20/4/2023 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023
193 189 - KH/ĐUK 11/4/2023 Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 theo kế hoạch số 123-KH/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy
194 185-KH/ĐUK 23/3/2023 Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
195 184 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023
196 828 - CV/ĐUK 23/3/2023 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư
197 185 -KH/ĐUK 23/3/2023 KẾ HOẠCH Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
198 825 -CV/ĐUK 22/3/2023 V/v triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và một số nội dung trọng tâm tháng 3 năm 2023
199 820 - CV/ĐUK 20/3/2023 V/v tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023
200 97-HD/BTGTW 08/03/2023 Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
201 811 - CV/ĐUK 09/3/2023 V/v thực hiện tốt các nội dung về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới
202 178 - KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
203 802 - CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
204 799 - CV/ĐUK 21/2/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
205 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
206 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
207 802-CV/ĐUK 01/3/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
208 180 - KH/BCĐ 02/3/2023 KẾ HOẠCH Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
209 799 - CV/ĐUK 21/02/2023 V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phần thi viết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
210 179 - KH/ĐUK 20/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
211 Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái
212 4789-CV/BTGTW 09/02/2023 Công văn số 4789-CV/BTGTW, ngày 09/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
213 93-HD/BTGTW 01/02/2023 Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/2/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)
214 176 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
215 173 - KH/ĐUK 08/02/2023 Kế hoạch Công tác tuyên truyền năm 2023
216 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
217 172 - KH/ĐUK 03/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
218 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
219 785 - CV/ĐUK 19/01/2023 V/v rà soát, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối năm 2022
220 783 - CV/ĐUK 17/01/2023 V/v triển khai, tuyên truyền thực hiện một số nội dung trọng tâm thời gian tới
221 175/UBND-VX 17/01/2023 Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
222 67/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
223 171 - KH/ĐUK 16/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
224 02/CTr-UBND 16/01/2023 Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy
225 62/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022
226 5/TB-UBND 14/01/2023 Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và đón Xuân mới Quý Mão 2023
227 125/UBND-XD 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
228 109/UBND-NLN 12/01/2023 Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
229 169 - KH/ĐUK 04/01/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
230 38/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
231 86/UBND-NC 11/01/2023 Công văn về việc tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên
232 11/KH-BATGT 11/01/2023 Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
233 7/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
234 6/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
235 4/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
236 175 KH/ĐUK 08/01/2023 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2023
237 3/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch Triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm của tỉnh Yên Bái tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025
238 170 -KHPH/ĐUK-YBA 05/01/2023 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023
239 23/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
240 1/CT-UBND 05/01/2023 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
241 1/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023
242 02/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
243 Số 763-CV/ĐUK Ngày 08/12/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 35-QĐ/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
244 Số 1355-QĐ/ĐUK Ngày 30/11/2022 Quyết định V/v thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo, theo dõi việc kiểm điểm năm 2022
245 762 - CV/ĐUK 08/12/2022 V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
246 749 -CV/ĐUK 23/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
247 164 - KH/ĐUK 25/11/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
248 163 -KH/ĐUK 18/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
249 Số 28/BC-CĐVC 09/11/2022 Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
250 Số 19/KH-CĐVC 04/10/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
251 Số 08/HD-CĐVC 17/10/2022 Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
252 Số 18/KH-CĐVC 15/10/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
253 Số 30/QĐ-CĐVC 07/10/2022 Quyết định Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
254 Số 07/HD-CĐVC 21/9/2022 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022
255 27/CĐVC 16/9/2022 Công văn tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022
256 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Mẫu phiếu đánh giá nêu gương kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
257 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 6 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
258 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 5 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
259 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 4 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
260 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 3 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021
261 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 2 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU về thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
262 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 Biểu số 1 kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 30/9/2021 của BTCTU thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
263 Số 60 - SL/ĐUK 05/11/2021 HHướng dẫn thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
264 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Phụ lục kèm theo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
265 Số 214-BC/ĐUK 24/6/2022 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội
266 Số 445 -CV/ĐUK 05/11/2021 Công văn V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và thực hiện việc đánh giá kết quả về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hằng năm
267 Số 225-BC/ĐUK 19/7/2022 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
268 Số 326-CV/ĐUK 16/7/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
269 Số 49 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý
270 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
271 Số 48 - SL/ĐUK 16/7/2021 Quy định
272 Số 26 -KH/ĐUK 07/12/2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 – 2025
273 Số 158 -KH/ĐUK 25/10/2022 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
274 Số 222 -CV/ĐUK 29/3/3021 Công văn V/v tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn sinh hoạt và dự sinh hoạt chi bộ
275 Số 204 -CV/ĐUK 08/3/2021 Công văn về công tác tổ chức đảng, đảng viên
276 Số 244-BC/ĐUK 29/9/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 14-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ
277 Số 16 -QĐ/ĐUK 20/10/2022 Quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
278 Số 08 -CV/ĐUK 08/7/2020 Công văn về công tác đảng viên
279 Số 431 -CV/ĐUK 26/10/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 28/9/2021; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và thực hiện chỉ tiêu trong công tác phát triển đảng viên
280 Biểu 5 06/12/2021 Biểu 5 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
281 Biểu 4 06/12/2021 Biểu 4 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021 của BTVĐUK
282 Biểu 3 06/12/2021 Biểu 3 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
283 Biểu 2 06/12/2021 Biểu 2 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
284 Biểu 1 06/12/2021 Biểu 1 kèm theo Quy định số 08 -QĐ/ĐUK ngày 06/12/2021
285 Số 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
286 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch
287 Số 612 -CV/ĐUK 09/6/2022 Công văn V/v xây dựng hồ sơ quy hoạch cán bộ
288 Số 682 -CV/ĐUK 26/8/2022 Công văn về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Đảng bộ
289 Số 632-CV/ĐUK 20/8/2022 Về một số nội dung cần thực hiện sau khi thành lập Chi bộ
290 Số 632 -CV/ĐUK 28/6/2022
291 Số 642 -CV/ĐUK 12/7/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
292 Số 7-03-CV/ĐUK 23/9/2022 Công văn về một số nội dung cần tăng cường thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
293 Số 496 -CV/ĐUK 31/12/2021 Công văn V/v thực hiện Công văn số 1178-CV/ĐUB Ngày 01/12/2021 của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao
294 Số 43 -NQ/ĐUK 10/3/2022 Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
295 Số 09 -QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
296 Số 263 -QĐ/ĐUK 09/10/2020 Quyết định về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
297 Số 976 -QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quyết định kiện toàn các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
298 Số 54 - SL/ĐUK 20/8/2021 Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên
299 Số 53 - SL/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
300 Số 366 -CV/ĐUK 18/8/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW và Quy định số 10-QĐ/TU
301 Số 260 -BC/ĐUK 09/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
302 78-HD/BTGTW 07/11/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
303 743 - CV/ĐUK 09/11/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các nội dung trọng tâm tháng 11/2022
304 76-HD/BTGTW 04/11/2022 Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)
305 722 - CV/ĐUK 22/10/2022 V/v tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
306 721 - CV/ĐUK 13/10/2022 V/v lựa chọn tác phẩm xuất sắc tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022
307 710 - CV/ĐUK 27/9/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
308 687 - CV/ĐUK 07/9/2022 V/v báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
309 684 - CV/ĐUK 26/8/2022 V/v phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hống Phong
310 Số 143 -KH/ĐUK 05/8/2022 Kế hoạch Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022
311 Số 133 -KH/ĐUK 18/5/2022 Kế hoạch Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và công tác quản lý hồ sơ đảng viên, năm 2022
312 Số 132 -KH/ĐUK 16/5/2022 Kế hoach triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
313 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn
314 Số 123 -KH/ĐUK 04/4/2022 Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
315 Số 68-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 41-QĐ/TW ngay 03/11/20211 của Bộ Chính trị về viêc miễn nhiệm, tưc chức đối với cán bộ
316 Số 67 -SL/ĐUK 19/7/2022 Sao lục Quyết định số 61-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp uỷ địa phương
317 Số 66 -SL/ĐUK 20/7/2022 Sao luc Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
318 Số 629 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
319 Số 63-SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Quy định số 48-QĐ/TW ngay 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong doanh nghiêp nhà nước
320 Số 69-SL/ĐUK 20/7/2022 Sao lục Quy định số 21-QĐ/Tu ngày 20/122/2021 của BTVTU về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
321 Số 65 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên
322 Số 64 -SL/ĐUK 28/6/2022 Sao lục Kết luận số 68b-KL/TU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
323 Số 631 -CV/ĐUK 28/6/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
324 Số 1170 -QĐ/ĐUK 19/7/2022 Quyết định về viêc phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng Chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
325 Số 517 -CV/ĐUK 21/02/2022 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án Xây dựng chi bộ kiểu mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)
326 Số 128 -KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
327 Số 1179 -QĐ/ĐUK 08/8/2022 Quyết định V/v hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
328 Số 02 -ĐA/ĐUK 05/8/2022 Đề án Hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Yên Bái
329 Số 01 -CV/BTCĐUK 04/5/2022 Công văn về việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
330 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo phiếu giới thiệu
331 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo xác định tuổi quy hoạch
332 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu kèm theo kết quả kiểm phiếu
333 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Biểu
334 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Biểu
335 Số 149 -KH/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
336 Số 149 -QĐ/ĐUK 08/9/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
337 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
338 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
339 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 1
340 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Phụ lục 2
341 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Mẫu phiếu kèm theo
342 Số 13 -QĐ/ĐUK 13/6/2022 Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
343 Số 12 -QĐ/ĐUK 29/4/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
344 80-QĐ/TW 18/8/2022 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
345 715 - CV/ĐUK 04/10/2022 đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023
346 252 - BC/BCĐ 14/10/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 09 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
347 251 - BC/ĐUK 14/10/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
348 302 - KL/ĐUK 6/10/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9 (chuyên đề)
349 153-KH/ĐUK 29/9/2022 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
350 06/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
351 150 - KH/ĐUK-HHDN 15/9/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
352 03 - ĐLGTT/ĐUK 15/9/2022 Điều lệ Giải thể thao truyền thống lần thứ XI năm 2022
353 696-CV/ĐUK 16/9/2022 V/v thông báo thời gian và hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023 trên Trang Website Đảng uỷ Khối
354 271- KL/ĐUK 08/9/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 9
355 237 - BC/ĐUK 5/9/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 9/2022
356 05/HD-CĐVC 17/8/2022 Hướng dẫn các hoạt động tổ chức tết Trung thu – Rằm tháng Tám năm 2022
357 12/KH-CĐVC 20/6/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2022)
358 04 -TL/BTCCT 22/8/2022 THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
359 1223 -QĐ/ĐUK 22/8/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
360 114 - KH/ĐUK 08/8/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 – 2023
361 264 - KL/ĐUK 5/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8
362 230 - BC/ĐUK 05/8/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022
363 270 - KL/ĐUK 6/8/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tháng 8 (Chuyên đề)
364 142 - KH/ĐUK 28/7/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
365 29 - CV/BTG 01/8/2022 V/v đề nghị thống kê các ấn phẩm lịch sử giai đoạn 2018 – 2022
366 01 -ĐA/ĐUK 18/7/2022 Đề án Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 – 2025
367 01-CV/BTCĐUK 04/5/2022 V/v chỉ đạo quy hoạch cán bộ
368 654 -CV/BTCĐUK 21/7/2022 V/v đăng ký tập huấn bồi dưỡng cấp ủy năm 202
369 652 - CV/ĐUK 19/7/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW và Quy định số 61-QĐ/TW
370 252 - KL/ĐUK Ngày /7/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7
371 231 - KL/ĐUK Ngày 06/6/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6
372 223 - BC/ĐUK Ngày 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
373 220 -BC/ĐUK Ngày 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
374 139 - KH/ĐUK Ngày 12/7/2022 KẾ HOẠCH Triển khai sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”
375 54 - NQ/ĐUK Ngày 15/7/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 10, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
376 200 - KL/ĐUK Ngày 13/5/2022 KẾT LUẬN Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5
377 45 - NQ/ĐUK Ngày 08/4/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 9, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
378 11 - CTHĐ/ĐUK Ngày 06/10/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
379 223 - BC/ĐUK 18/7/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
380 Số 69-QĐ/TW 06/7/2022 Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
381 Số 52-KH/UBKTTW 30/6/2022 Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
382 Số 34-KL/TW 18/4/2022 Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030
383 631-CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 68b-KL/TU; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Công văn số 856-CV/TU
384 629 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định số 48-QĐ/TW
385 220 - BC/ĐUK 12/7/2022 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 06 tháng đầu năm; phương hướng, nệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
386 367 -CV/ĐUK 18/8/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương
387 65-HD/BTGTW 07/7/2022 Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 7/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
388 636 - CV/ĐUK 07/7/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 7/2022
389 216 - BC/ĐUK 28/06/2022 BÁO CÁO sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
390 630 - CV/ĐUK 28/6/2022 V/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư
391 52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg, ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
392 07-CT/TW 05/9/2016 Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
393 60-HD/BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
394 61-HD/BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
395 213 - BC/ĐUK 24/6/2022 BÁO CÁO Sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm; Phát động, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
396 62-HD/BTGTW 20/06/2022 Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022)
397 209 - BC/ĐUK 16/6/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022
398 11/KH-CĐVC 03/6/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
399 04/HD-CĐVC 25/5/2022 Hướng dẫn sơ kết 5 năm cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động
400 203 - BC/ĐUK 06/6/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
401 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Biểu mẫu thống kê kèm theo CV 98-CV/UBKT
402 Kèm theo CV 98 02/6/2022 Đề cương Báo cáo kèm theo công văn 98-CV/UBKT
403 Số 98-CV/UBKT 02/6/2022 Về việc gửi báo cáo và biểu mẫu thống kê
404 599 - CV/ĐUK 20/5/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm thời gian tới
405 03 - CT/ĐUK 13/5/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
406 128 - KH/ĐUK 25/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 – 2025
407 98 -KH/ĐUK 18/11/2021 Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022
408 66-QĐ/ĐUK 21/8/2020 Quyết định Thành lập các Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phụ trách, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
409 43-NQ/ĐUK 10/3/2022 Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
410 09-QĐ/ĐUK 10/3/2022 Quy định Về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ
411 08 -QĐ/ĐUK 06/12/2021 Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
412 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
413 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “An toàn, vệ sinh lao động” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
414 Mẫu đề nghị khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao” (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
415 Các mẫu đề nghị khen thưởng (kèm theo QĐ số 72/QĐ-LĐLĐ)
416 72/QĐ-LĐLĐ 11/5/2022 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái.
417 Mẫu biểu chấm điểm đánh giá, phân xếp loại công đoàn cơ sở hằng năm
418 13/HD-LĐLĐ 10/5/2022 Hướng dẫn đánh giá, phân xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
419 24/KH-LĐLĐ 27/4/2022 Kế hoạch đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (của Liên đoàn Lao động tỉnh)
420 Nội dung hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở
421 10/KH-CĐVC 04/5/2022 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Công đoàn Viên chức tỉnh
422 198 - BC/ĐUK 13/5/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022
423 49-HD/BTGTW 20/04/2022 Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
424 8355-CV/BTGTW 01/04/2020 Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
425 579-CV/ĐUK 29/4/2022 V/v triển khai, tuyên truyền nội dung trọng tâm tháng 5/2022
426 09 - HD/ĐUK 28/4/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022
427 Số 10-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
428 Số 11-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
429 127 - KH/BCĐ 18/4/2022 Kế hoạch Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
430 125 - KH/ĐUK 13/4/2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái
431 566 - CV/ĐUK 14/4/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X
432 25/4/2022 Hướng dẫn công tác Nữ công công đoàn cơ sở
433 25/4/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn
434 01/HD-UBKT 05/11/2018 Hướng dẫn chấm điểm, xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở hằng năm
435 09/HD-LĐLĐ 14/11/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đoàn viên và công đoàn cơ sở hằng năm
436 04/HD-LĐLĐ 16/3/2015 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” hằng năm
437 03/HD-TLĐ 20/02/2020 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
438 174/QĐ-TLĐ 03/02/2020 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
439 06/KH-CĐVC 18/3/2022 Kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022
440 34-KL/TW 18/04/2022 Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
441 03/HD-CĐVC 16/3/2022 Hướng dẫn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2022
442 02/HD-CĐVC 18/02/2022 Hướng dẫn thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”
443 10/02/2022 Đề cương tuyên truyền ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
444 03/CĐVC 10/02/2022 Công văn về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2022
445 01/KH-CĐVC 08/2/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022
446 48-HD/BTGTW 13/04/2022 Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022)
447 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
448 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
449 181 - KL/ĐUK 10/3/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2022
450 177 -BC/ĐUK 25/01/2022 Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
451 161 - KL/ĐUK 18/02/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 02/2022
452 08/KH-CĐVC 04/4/2022 Kế hoạch Phát động cuộc thi “Góc làm việc xanh – sạch – đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022
453 156 - KL/ĐUK 14/01/2022 Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 01/2022
454 115 - KH/ĐUK 10/3/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 – 2023
455 110 - KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2022
456 108 -KH/ĐUK 20/01/2022 Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
457 38 - NQ/ĐUK 18/01/2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 8, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
458 13-CTr/ĐUK 24/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
459 12-KL/TW 06/04/2022 Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
460 193 - BC/ĐUK 08/4/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
461 551 - CV/ĐUK 28/3/2022 V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022 và triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW
462 540 - CV/ĐUK 18/3/2022 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-QĐ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và tham gia Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần 2, năm 2022
463 119 - KH/ĐUK 18/3/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
464 118 -KHPH/ĐUK-ĐPTTHT 17/3/2022 Kế hoạch phối hợp Tuyên truyền các hoạt động về công tác xây dựng Đảng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2022
465 117 - KH/ĐUK 17/3/2022 Kế hoạch Tổ chức thí điểm việc dạy và học trực tuyến đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới
466 08-HD/ĐUK 17/3/2022 Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”
467 534 - CV/ĐUK 11/3/2022 V/v triển khai, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối chỉ đạo trong tháng 3 năm 2022
468 116 - KH/ĐUK 11/3/2022 KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
469 21 - QC/ĐUK 01/3/2022 Quy chế Công tác dân vận trong Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
470 Số 354-QĐ/UBKTTW 2021 Quyết định 354-QĐ/UBKTTW
471 Số 90-CV/UBKT 2022 Công văn số 90-CV/UBKT ngày 09/3/2022
472 90-CV/UBKT 09/3/2022 V/v thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
473 44-HD/BTGTW 25/02/2022 Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)
474 186 - BC/ĐUK 08/03/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2022
475 Số 87-CV/UBKT 2022 Công văn số 87-CV/UBKT và các mẫu
476 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
477 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
478 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn số 87-CV/UBKT
479 43-HD/BTGTW 16/02/2022 Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 16/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 – 2022)
480 520 - CV/ĐUK 23/02/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới
481 185 - BC/ĐUK 24/02/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
482 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021
483 112-KH/ĐUK 18/02/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
484 182 - BC/ĐUK 18/02/2022 BÁO CÁO Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022
485 28/KH-UBND 11/02/2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước và chính quyền cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
486 181 - BC/ĐUK 14/02/2022 BÁO CÁO Tình hình tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
487 111 - KH/ĐUK 10/02/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022
488 135/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là người lao động theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo quy định tại điểm 5 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và đối tượng do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo điểm c, mục 1, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái, đợt 32 năm 2021
489 176 -BC/ĐUK 25/01/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
490 107 -KH/ĐUK 14/01/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
491 38-HD/BTGTW 13/01/2022 Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 13/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022)
492 503-CV/ĐUK 17/01/2022 Triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2022 và thực hiện việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2022 và hằng năm
493 03/KH-BTC 05/01/2022 KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm dần 2022 của BTC những ngày lễ lớn tỉnh
494 31/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
495 38/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
496 47-QĐ/TW 20/12/2021 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống
497 48-QĐ/TW 20/12/2021 Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
498 07 - HD/ĐUK 16/12/2021 HƯỚNG DẪN xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
499 2897/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý sử dụng ngân sách nhà nước
500 35/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 tại tỉnh Yên Bái
501 2919/QĐ-UBND 23/12/2021 Quyết định V/v phê duyệt kết quả Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
502 4262/UBND-TH 29/11/2021 Về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
503 03-KH/TW 01/12/2021 Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…
504 02-HD/TW 09/12/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
505 02-HD/UBKTTW 29/11/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
506 485- CV/ĐUK 14/12/2021 V/v báo cáo số liệu về kết quả rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên năm 2021
507 30-HD/BTGTW 22/11/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
508 31-HD/BTGTW 24/11/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Khoa giáo năm 2022
509 11-CT/TW 08/12/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
510 102 - KH/ĐUK 03/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
511 474 - CV/ĐUK 03/12/2021 V/v tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, an ninh và các nội dung quan trọng đầu tháng 12 năm 2021
512 05-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
513 Các văn bản của ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
514 04-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
515 05 -QĐ/UBKT 16/10/2020 Quy định Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
516 469-CV/ĐUK 02/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
517 100-KH/ĐUK 25/11/2021 Kế hoạch số 100-KH/ĐUK thực hiện Đề án 04 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021-2025
518 467-CV/ĐUK 29/11/2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
519 23-QĐ/TW 30/7/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị
520 99 - KH/ĐUK 20/11/2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
521 97 - KH/ĐUK 17/11/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
522 03-QĐ/UBKT ĐUK 14/9/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
523 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
524 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
525 455-CV/ĐUK 16/11/2021 V/v triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 11/2020
526 35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
527 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều Đảng viên không được làm
528 426-CV/ĐUK 19/10/2021 V/v rà soát triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 10/2021
529 05-HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
530 Số: 828-CV/VPTW/nb 03/10/2011 V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp
531 401 - CV/ĐUK 24/9/2021 V/v triển khai các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương
532 384 - CV/ĐUK 09/9/2021 V/v thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
533 84 - KH/ĐUK 06/10/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
534 11 - CTHĐ/ĐUK 06/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
535 10 -CTr/ĐUK 18/8/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
536 09 - CTr/ĐUK 14/5/2021 Chương trình Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Giai đoạn 2021- 2025
537 74 - KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
538 62 - KH/ĐUK 28/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch, công nghiệp và ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
539 60 - KH/ĐU 27/5/2021 Kế hoạch Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025
540 Bộ câu hỏi tham khảo Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” năm 2021
541 05-TL/BTCCT 27/9/2021 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
542 82 - KH/ĐUK 22/9/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái (01/10/1991 – 01/10/2011) và kỷ niệm 17 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2021) – Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
543 78- KHPH/ĐUK-SNV 09/9/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021
544 01-KL/TW 18/5/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
545 22-QĐ/TW 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
546 24-QĐ/TW 30/7/2021 Quy định thi hành Điều lệ Đảng
547 Thể lệ Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”.
548 123/KH-TLĐ 03/8/2021 Kế hoạch Cuộc thi viết về Dân tộc, Tôn giáo
549 35/CĐVC 27/8/2021 Công văn tuyên truyền, vận động CCVCLĐ sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19; viết về công tác dân tộc, tôn giáo và Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”
550 77-KH/ĐUK 10/8/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân
551 17/KH-CĐVC 03/8/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025
552 05 -HD/ĐUK 20/8/2021 Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
553 16 -NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
554 22 - NQ/ĐUK 16/4/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025
555 07 - CTr/CCB 29/02/2020 Điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022
556 01 /QC-CCB 26/02/2020
557 16/KH-CĐVC 02/7/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (Bổ sung Kế hoạch số 03/KH-CĐVC ngày 24/02/2021 của CĐVC tỉnh)
558 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch công tác công đoàn năm 2021
559 01/QC-CĐVC 27/01/2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI – NHIỆM KỲ 2017 – 2022
560 03 - KH/VPĐUK 03/02/2021 Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021
561 112 - BC/ĐUK 09/7/2021 Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
562 76 - BC/ĐUK 12/4/2021 Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
563 08 - CTr/ĐUK 18/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021
564 63 - BC/ĐUK 20/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
565 01 -QC/VPĐUK 25/3/2020 Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng uỷ Khối cơ quan Và doanh nghiệp tỉnh
566 01 -PC/VPĐUK 24/8/2020 Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp
567 Phát biểu của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
568 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
569 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX
570 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 2
571 68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
572 16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
573 03-CT/TW 19/05/2021 Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
574 02-NQ/TW 12/06/2021 Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
575 07/KH-CĐVC 14/4/2021 Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025
576 03/KH- CĐVC 24/02/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021
577 04/KH-CĐVC 01/3/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong công chức, viên chức, lao động năm 2021
578 09/KH-CĐVC 15/4/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
579 03/KH-CĐVC 25/01/2021 Kế hoạch Công tác công đoàn năm 2021
580 03/HD-LĐLĐ 24/5/2021 Hướng dẫn Triển khai các hoạt động hưởng ứng các ngày Dân số Thế giới (11/7), ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em
581 23/BC- CĐVC 18/6/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
582 11/BC- CĐVC 17/5/2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
583 09/BC-CĐVC 19/4/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021
584 05/BC- CĐVC 20/02/2021 Báo cáo Kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021
585 02 /BC- CĐVC 20/01/2021 báo cáo Kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
586 20/ BC- CCB 19/3/2021 Báo cáo Kết quả công tác Quý I Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021
587 17/BC-CCB 25/12/2020 Báo cáo Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
588 11/KH-CCB 13/01/2021 Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021
589 12- CTr/ĐTNK 26/02/2021 Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
590 08- CTr/ĐTNK 20/02/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I; nhiệm kỳ 2020-2022
591 04-QC/ĐTNK 10/02/2020 Quy chế làm việc Của Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2017-2022
592 06-CT/TW 24/06/2021 Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
593 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
594 Yên Bái: Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
595 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX
596 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
597 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
598 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025
599 Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030
600 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
601 09/2021/QĐ-UBND 20/06/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
602 10/2021/QĐ-UBND 22/06/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
603 37-KH/TU 09/6/2021 Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”
604 01-HD/TW 20/9/2016 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
605 29-QĐ/TW 25/7/2016 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
606 PHƯƠNG PHÁP LÀM BÁO CÁO VIÊN KỲ 1
607 187-CV/ĐUK 09/02/2021 V/v xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm
608 180-CV/ĐUK 26/01/2021 V/v Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
609 179-CV/ĐUK 25/01/2021 V/v triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng
610 16-NQ/ĐUK 25/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa IX Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025
611 29-KH/ĐUK 19/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
612 13-KH/ĐUK 06/4/2020 Kế hoạch Tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020
613 10-CV/UBKT 14/9/2020 V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở
614 04-QĐ/UBKT 14/9/2020 Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”
615 01-HD/ĐUK 08/12/2020 Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
616 38-CV/UBKT 15/3/2021 V/v quy định thời gian gửi báo cáo (tháng, quý, năm) kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
617 267-CV/UBKT 19/5/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
618 20-NQ/TU 20/01/2021 Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển ngành nông nghiệp
619 08-CT/TU 25/3/2021 Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng
620 06-CT/TU 24/3/2021 Yên Bái ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới