VBĐUK - Công tác kiểm tra

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 10-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
2 Số 11-QĐ/ĐUK 2022 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
3 Số 90-CV/UBKT 2022 Công văn số 90-CV/UBKT ngày 09/3/2022
4 90-CV/UBKT 09/3/2022 V/v thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
5 Số 87-CV/UBKT 2022 Công văn số 87-CV/UBKT và các mẫu
6 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
7 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT
8 Mẫu kèm công văn 87-CV/UBKT 2022 Mẫu kèm công văn số 87-CV/UBKT
9 V/v xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021
10 05-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
11 04-QĐ/ĐUK 12/4/2021 Quy định Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý
12 05 -QĐ/UBKT 16/10/2020 Quy định Việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
13 469-CV/ĐUK 02/12/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020
14 100-KH/ĐUK 25/11/2021 Kế hoạch số 100-KH/ĐUK thực hiện Đề án 04 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021-2025
15 03-QĐ/UBKT ĐUK 14/9/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
16 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 Bộ quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
17 57-QĐ/ĐUK 18/8/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối
18 22 - NQ/ĐUK 16/4/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021 – 2025
19 10-CV/UBKT 14/9/2020 V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở
20 04-QĐ/UBKT 14/9/2020 Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”
21 38-CV/UBKT 15/3/2021 V/v quy định thời gian gửi báo cáo (tháng, quý, năm) kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
22 267-CV/UBKT 19/5/2021 V/v sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII